Geçici Müteahhitlik Nedir?

0

Geçici Müteahhitlik Yetki Belgesi; 4708 sayılı Kanunun birinci maddesinin 8/8/2011 tarih
648 sayılı KHK’nin 24. maddesi ile değişik ikinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen şartların
(Yalnızca bir bodrum katın inşaat alanı hesaba katılmaksızın toplam inşaat alanı(“ışıklıkları ve
yalnız bir bodrum katının alanı hariç, asma kat ve çatı arasında yer alan mekânlar ve ortak alanlar
dâhil yapının inşa edilen tüm katlarının alanı”) 500 metrekareyi geçmeyen yapılarda geçici yapı
müteahhidi yetki belgesi almak ve mimar veya mühendis unvanlı şantiye şefi bulundurmak, yapı
müteahhitliğine ilişkin bütün sorumlulukları üstlenmek) yerine getirilmesi kaydıyla kendi yapısını
inşa edecek parsel maliklerine verilecek belgedir.
16 Aralık 2010 tarihli ve 27787 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları
ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası
gereği, ancak sadece o yapım işinde kullanılmak ve beş yıl içinde bir defaya ve tek bir yapıya
mahsus olmak üzere, yapı sahibine geçici olarak yetki belgesi numarası verilmektedir.
Yetki belgesi numarası için müracaat:
Yönetmeliğin 6. maddesi gereği; Yapı müteahhitliği yapmak üzere yetki belgesi numarası
almak isteyen gerçek ve tüzel kişi, Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Numarası Başvuru Formunu
doldurup imzalar. Yapı müteahhidi gerçek kişi ise kayıtlı olduğu meslek odasından müracaat yılı
içinde alınmış kayıt belgesinin aslı veya Müdürlükçe onaylı örneğini, tüzel kişi ise meslek odasına
kayıt belgesi ile birlikte şirket sözleşmesinin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi aslını veya
Müdürlükçe ya da ilgili Sicil Memurluğunca tasdik edilmiş suretini Form ekinde Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğüne vermesi gerekmektedir. Geçici olarak yetki belgesi numarası almak
isteyen yapı sahibi tacir olmayan gerçek kişiden meslek odasına kayıt belgesi istenmemektedir. Bu
müracaat, elektronik imza usulü ile de yapılabilecektir.

Müteahhitlik başvurusunda istenen belgeler için tıklayın