Mobbing kısaca bir işyerinde bir veya birden fazla kimse tarafından, bir çalışana belli bir amaçla ve sistematik bir şekilde uygulanan tedirginlik, korku, yılgınlık, bunalım, sıkıntı ve kaygı oluşturacak söz ve davranışlar uygulanmasıdır. Bu davranışların işveren veya diğer çalışanlar tarafından uygulanması fark etmemektedir, her iki durumda da mobbing kapsamında değerlendirilmektedir.

Bu tür davranışların ‘süreklilik arzetmesi’ önem taşımaktadır. Çünkü; bir defaya mahsus gerçekleşen münferit davranışlar mobbing olarak değerlendirilmemektedir. Bu tür davranışların ayrıca diğer haklı fesih sebeplerinden birinin kapsamına girip girmediği hususu ayrı bir konudur.

Mobbing İş Kanunu’nda açıkça düzenlenmemekle birlikte, Yargıtay içtihatları ile kabul görmüş bir kavramdır.

Mobbinge maruz kalan bir işçinin iş sözleşmesini haklı sebeple derhal fesih hakkı bulunmaktadır. İşçi bu durumda ihbar süresini beklemeyecek ve ihbar tazminatı da ödemeyecektir. Haklı sebeple fesih söz konusu olduğu için iş sözleşmesini derhal fesheden işçi kıdem tazminatına da hak kazanacaktır.

İş sözleşmesinin mobbing sebebiyle feshedilmesinde üzerinde önemle durulması gereken bir husus vardır ki bu, İş Kanunu’nun 26. Maddesinde düzenlenen 6 iş günü kuralıdır. Mobbinge maruz kalan işçinin, mobbing kapsamına giren davranışların sona ermesinden itibaren 6 iş günü içerisinde  iş sözleşmesini feshetmesi gerekmektedir. Ancak bu kuralın bir istisnası vardır ki; ‘süregiden eylemler’ varsa bu durumda 6 iş günü kuralı uygulanmaz. Zira; mobbing kapsamına giren eylem süregelmektedir, devam etmektedir.

İş kanununun 26. Maddesinde düzenlenen 6 iş günü içerisinde fesih kuralı diğer haklı sebeple fesih hallerinde de uygulanmakta ve dikkat edilmesi gereken bir husustur. Çünkü göz ardı edilmesi çoğu zaman haklı iken haksız konumuna düşülmesine sebep olmaktadır.

Mobbingin diğer bir sonucu ise manevi tazminattır. Mahkemeler manevi tazminata hak kazanılması için ‘kişilik haklarının zedelenmesi’ şartını aramaktadır. Bu sebeple her mobbing oluşturan davranış manevi tazminat sonucunu doğurmamakta, somut olayın özelliklerine göre hakim tarafından takdir edilmektedir. Ancak kişilik haklarına saldırı söz konusu ise manevi tazminata karar verilmektedir.

Mobbingin bir de cezai boyutu vardır ki; mobbing kapsamına giren davranışların Ceza Kanunlarında düzenlenen suç tiplerinden (örneğin taciz, hakaret vs.) birinin kapsamına girip girmediğinin ayrıca değerlendirilmesi gerekmektedir.

Av. Fatma Tuğçe BİLGİN
[email protected]

İş Hukuku – Mobbing Nedir?
3.7 (73.33%) 6 oy

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here