Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Nedir?

0

Değerleme Nedir?

“Değerleme” bir varlığın veya gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların belli bir tarihteki muhtemel değerinin bağımsız ve tarafsız olarak takdir edilmesidir.

Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Kimdir?

Bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesini yapacak gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından istihdam edilen veya değerleme şirketleri ile sözleşme imzalamak suretiyle değerleme hizmeti veren ve Kurulun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kendilerine Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı verilen kişilerdir.”

Kimler Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Olabilir?

Değerleme Uzmanı, bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesini yapacak olan, Gayrimenkul Değerleme Şirketleri tarafından istihdam edilen, şirketin faaliyet konusunu yakından ilgilendiren ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA, mühendislik, işletme-ekonomi, mimarlık, peyzaj mimarlılığı ve gibi alanlarda asgari 4 yıllık üniversite mezunu olan kişilerdir.

Değerleme Uzmanlığı Sınavına Hazırlık Eğitimi

Konut Değerlemesi;

“Kanunun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacakların teminatı olan gayrimenkullerin belli bir tarihteki muhtemel değerinin bağımsız ve tarafsız olarak takdir edilmesidir.

Konut Değerleme Uzmanı Kimdir?

Konut Değerleme Uzmanı : Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın gerektirdiği hallerde, konut
değerlemesi yapan ve değerleme şirketlerinde istihdam edilen veya değerleme şirketleri ile sözleşme imzalamak suretiyle konut değerlemesi hizmeti veren, asgari 4 yıllık üniversite mezunu, konut değerlemesi alanında asgari 1 yıl tecrübesi olan ve Kurulun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kendilerine Konut Değerleme Uzmanlığı Lisansı verilen kişilerdir.

Konut Değerleme Uzmanlığı Sınavı: Konut değerleme uzmanının lisans alabilmesi için konut
değerleme uzmanlığı sınavına girerek başarılı olması gereklidir.

Konut Değerleme Uzmanlığı Sınavı Konuları;
1 – Konut Değerlemesi ve Temel Finans Matematiği
2 – Mesleki Mevzuat ve Etik Kurallar, İlgili Vergi Mevzuatı

Konut Değerleme Uzmanlığı Sınav Başvuruları

a) Bankacılık mevzuatı, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine dair mevzuat ile ödünç para verme işleri hakkında mevzuata aykırılıktan dolayı hüküm giymemiş olmaları ve/veya taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar dahi 2 yıl veya daha uzun süreli hapis gerektiren veya zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya bu suçlara iştirakten hüküm giymemiş olmaları,

b) Kendileri veya sınırsız sorumlu ortak oldukları kuruluşlar hakkında iflas kararı verilmemiş ve konkordato ilan edilmemiş olması,

c) Faaliyet yetki belgelerinden biri veya birden fazlası iptal edilmiş yahut bors üyeliği iptal edilmiş kuruluşlarda iptalde veya bu Tebliğ uyarınca listeden çıkarılan şirketlerde listeden çıkarmada sorumluluğu bulunan kişilerden olmaması,

d) Sermaye Piyasası Kanununa muhalefetten dolayı mahkumiyetlerinin bulunmamış olması,

e) Sermaye Piyasası Kanunu’nun 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi uyarınca işlem yasaklı olmaması,

f) Emlak komisyonculuğu alanında faaliyet gösteren herhangi bir şirkete ortak olmaması veya herhangi bir unvanla görev almaması şartlarını sağlamaları gerekmektedir.

“Konut Değerleme Uzmanlığı Sınavı”nda başarılı olan adaylar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği’nden lisans belgelerini alırlarken; Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemelerinde belirtilen şartları sağlamak durumundadırlar. Konut Değerleme Uzmanı olarak görev yapmak isteyenlerin lisans belgesi verilmesi aşamasında gayrimenkul değerlemesi alanında en az 1yıllık tecrübeye sahip olmaları ve asgari 4 yıllık üniversite mezunu olmaları şarttır. 1 yıllık tecrübe koşulunu belgelemeye yönelik olarak Kılavuzun 4-III Bölümünde Gayrimenkul Değerleme Uzmanları için aranan belgelerin ibraz edilmesi zorunludur. Ancak; aday tarafından hazırlanan en az 1 yıla ait olmak üzere en az iki adet gayrimenkul değerleme raporunun adayın hazırlamış olduğu gayrimenkul değerleme raporlarını gösteren liste ile birlikte ibraz edilmesi gerekmektedir.

Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavları

-Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınav Konuları

1- Gayrimenkul Değerleme Esasları,
2- Mesleki Mevzuatı ve Etik Kurallar,
3- İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi,
4- Temel Finans Matematiği,
5- İlgili Vergi Mevzuatı.

– Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınav Başvuruları

Sınava başvuru şekli, başvuruda istenecek belgeler, sınava katılacak adaylarda aranacak nitelikler, başvuru evrakının gönderileceği adres, sınav ücreti ve sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgiler http://www.spk.gov.tr internet adresinin “Lisanslama Sınavları” başlığı altında bulunan Sınav Kılavuzunda yer almaktadır.

SPK tarafından Değerleme Uzmanlığı sınavına girecekler için 28.02.2006 tarihinde aşağıdaki duyuru yayınlanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulunca yapılmakta olan Değerleme Uzmanlığı Sınavına yönelik olarak;

1- Değerleme Uzmanlığı Sınavı başvurusunda aranılan 3 yıllık tecrübe koşulunun sınav başvurusunda değil lisans belgesi verilmesi aşamasında aranmasına,
2- Değerleme Uzmanlığı Sınavında başarılı olan adaylardan lisans belgesi verilmesi aşamasında 3 yıllık tecrübe koşulunu belgelemeye yönelik olarak aşağıdaki belgelerin aranmasına,

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLARI VE KONUT DEĞERLEME
UZMANLARI İÇİN ARANAN TECRÜBE KOŞULUNUN UYGULAMA ESASLARI

3 Yıl tecrübe şartı kalktı mı? Detayları için tıklayın

A- Herhangi bir şirkette sigortalı olarak çalışmak suretiyle değerleme uzmanlığı faaliyetinde bulunulmuş ise;
1) Çalışılan şirketin esas sözleşmesinde gayrimenkul değerlemesi veya danışmanlığı gibi faaliyet konularının en az 3 yıl süreyle yer aldığını gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi,
2) Değerleme faaliyetini en az 3 yıl süreyle yaptığını gösterir çalıştığı süre ile aldığı göreve ilişkin şirket yetkililerince imzalanmış açıklayıcı yazı,
3) SSK işe giriş bildirgesi formu,
4) Aday tarafından hazırlanan değerleme raporlarının listesi,
5) Aday tarafından hazırlanmış en az üç farklı yıldan üç adet değerleme raporu örneği.

B- Herhangi bir şirketin ortağı olarak değerleme uzmanlığı faaliyetinde bulunulmuş ise;
1) Ortaklık ilişkisini ve ortağı olunan şirketin esas sözleşmesinde gayrimenkul değerlemesi veya danışmanlığı gibi faaliyet konularının en az 3 yıl süreyle yer aldığını gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi,
2) Bağkur belgesi (başka bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı ise ilgili belge),
3) Vergi levhası,
4) Aday tarafından hazırlanan değerleme raporlarının listesi,
5) Aday tarafından hazırlanmış en az üç farklı yıldan üç adet değerleme raporu örneği ve şirket tarafından değerleme yapılan kişi ve kurumlara kesilen fatura örnekleri.

C- Değerleme uzmanlığı faaliyeti şahıs şirketi bir vergi mükellefi olarak yerine getirilmiş ise;
1) Değerleme hizmeti verilen şirketlerle yapılan sözleşmeler,
2) Bağkur belgesi (başka bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı ise ilgili belge),
3) Vergi levhası,
4) Aday tarafından hazırlanan değerleme raporlarının listesi,
5) Aday tarafından hazırlanmış en az üç farklı yıldan üç adet değerleme raporu örneği ve şahıs şirketi olarak değerleme hizmeti karşılığında düzenlenen serbest meslek makbuzu örnekleri.

D- Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışılmış ise;
1) Kurumun veya birimin faaliyet konusunun gayrimenkul ile ilgili olduğunun Kanun, Yönetmelik, Tebliğ, Genelge veya personel görev tanımlarıyla belirlenmiş olduğunu gösterir belgeler,
2) Çalışma süresi içinde icra edilen faaliyete ilişkin birim amirinin yazısı,
3) Çalışılan kurumu ve birimleri gösterir ayrıntılı görev unvanlarının yer aldığı hizmet çizelgesi veya belgesi,
4) Aday tarafından hazırlanan değerleme raporlarının listesi,
5) Aday tarafından hazırlanan üç farklı yıldan en az üç adet değerleme raporu ve/veya değer tespit raporu ve/veya bilirkişi raporları.

E- Bankalarda değerleme uzmanlığı alanında çalışılmış ise;
1) Bankada çalıştığı birimin görev tanımları arasında gayrimenkul değerleme yetkisinin bulunduğunu gösterir banka genelgesi veya personel görev tanımını gösterir yazı,
2) Değerleme faaliyetini en az 3 yıl süreyle yaptığını gösterir çalıştığı süre ile aldığı göreve ilişkin yetkililerce imzalanmış açıklayıcı yazı,
3) Sigorta belgesi veya özel emeklilik sandığı üyelik belgesi,
4) Aday tarafından hazırlanan değerleme raporlarının listesi,
5) Aday tarafından hazırlanmış en az üç farklı yıldan üç adet değerleme, makine değerleme ve/veya yatırım projeleri teknik değerlendirme raporu örnekleri,

F- Üniversitelerde öğretim üyeliğinde ise;
1) Değerleme Uzmanlığı Sınavı için belirlenen ana konu başlıklarından “Gayrimenkul Değerleme Esasları”, “Mesleki Mevzuat ve Etik Kurallar” ve “Temel Finans Matematiği” konularından birinden, bir üniversite bünyesinde en az 6 dönem ders verildiğinin belgelenmesi,
2) Lisans belgesi başvurusu sırasında asgari yardımcı doçent düzeyinde olunması,
3) Üniversitede görev alındığına dair sosyal güvenlik belgesi,

G- Değerleme uzmanlığı faaliyetini yurt dışında icra eden adaylardan da çalıştığı kurumun niteliğine bağlı olarak yukarıda belirtilen belgeler aranır.

H- Makine değerleme raporları ile bilirkişi raporları değerleme raporu olarak kabul edilir. İbraz edilen raporlarda adayın adının ve imzasının açıkça yer alması zorunludur. Herhangi bir gayrimenkulün, gayrimenkule dayalı hak ve yararların, makinelerin rayiç değerini içermeyen raporlar ile hakediş raporları, teknik şartname raporları ve muhtelif malzemelerin fiyat tespit tutanakları değerleme raporu olarak kabul edilmeyecektir.

I- Gerekli görülecek diğer bilgi ve belgeler.

Kurulun lisans belgesi alınması aşamasında 3 yıllık tecrübe koşuluna ilişkin yukarıda yer alan bilgi ve belgelerde adaylara bildirmek koşuluyla değişiklik yapma hakkı saklıdır.

3- Eylül 2002-Ocak 2006 dönemleri dahil yapılan sınavlara başvuruda bulunarak başvurusu kabul gören adayların söz konusu 3 yıllık tecrübe koşulunu sınav başvurularında sağlamış olmaları nedeniyle, bu kişilerden lisans belgesi alıp almadıklarına bakılmaksızın, lisans belgesi verilmesi aşamasında 2. maddede sayılan belgelerin aranmamasına,karar
verilmiştir.(degerlemeuzmangili.net)

SPK Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınav Soruları ve Cevapları

SPK Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Maaşları Ne Kadar? Çalışan Yorumları

Konu Başlığı: Bi acem enayisi bizmiyiz yaw:D
Gönderen: redbaron üzerinde Mart 28, 2009, 22:53:41

3 küsür yıldır bu meslekdeyim.İnşaat mühendisiyim.10 senede şantiye Bayındırlık Mevzuatları pursantaj vs.tecrübesi.Karizma prezentabllık desen limitte.Günde ortalama 3 rapor yapıyorum.Gittiğim yerlerde şubelerle görüşüyorum.Yüksek derecede ikna kabiiyeti.Birçok şubeyi şirket portföyüne kattım.En iyi seviyede şirketi temsil ediyorum.SPK lisansınıda aldım maaş hala 1.150 Tl. Ağalar takmışlar şırıngayı lönkür lönkür çekiyorlar ;D hele bide ankette milletin aldığı ortalama maaşı gördüm ya kriz mriz takan kim pazartesi basacam istifayı ;D
Konu Başlığı: Ynt: değerleme uzmanı maaşı?
Gönderen: k_alii üzerinde Nisan 11, 2009, 18:48:44

hocam ksura bakma ama bu söylediklerin doğruysa sen kendi değerini hic bilmiosun
Konu Başlığı: Ynt: değerleme uzmanı maaşı?
Gönderen: eksares üzerinde Haziran 01, 2009, 22:25:19

Bence o bile sana çok. ;D
Konu Başlığı: Ynt: değerleme uzmanı maaşı?
Gönderen: ozgurdunya üzerinde Haziran 27, 2009, 17:23:03

Haziran 2009 iş görüşmesi için SPK Lisanlı bir firmaya gittim,herşeyi içinde(yemek,yol,maaş,masraflar) toplam 1.000 TL verebileceklerini belirttiler.Siz anlayın artık değerleme uzmanlığının geleceğini,gelecekte bir gün gelecek:)
Konu Başlığı: Ynt: değerleme uzmanı maaşı?
Gönderen: cougar üzerinde Nisan 02, 2010, 11:39:57

Merhaba,
Soru sadece maasiniz ne kadar oldugu icin katilimcilar sadece ona odaklanmislar bence.. Diger gelirlerden bahseden yok. Idiaa ediyorum, lisansli bir degerleme uzmani bu sektorde 2.000TL’nin altinda calismiyordur, ama kimse bu konudan konusmak istemez nedense.. Hatta 5.000TL bile alan vardir, yaptigi degerlemenin turune gore donemsel bazda bu paralar kazaniliyor, kimse kimseyi kandirmasin arkadaslar.. Ama bir kez daha soyluyorum, staj asamasini gecmis, lisansli eksperler icin bu soylediklerim..

Herkese iyi calismalar..

Konu Başlığı: Ynt: değerleme uzmanı maaşı?
Gönderen: huckleberry üzerinde Nisan 04, 2010, 17:41:37

Bu durumda red baron arkadaşın sorusunun cevabı evet oluyor sanırım:)
Konu Başlığı: Ynt: değerleme uzmanı maaşı?
Gönderen: bawer123 üzerinde Haziran 17, 2010, 09:34:31

1,5 YILDIR ÇALIŞIYORUM
Konu Başlığı: değerleme uzmanı maaşı
Gönderen: lancelot855 üzerinde Temmuz 05, 2010, 21:04:29

inşaat mühendisiyim burada yazılan paralar biraz az geldi bana,
2 yıl deneyimli, lisans daha almadım 2000+prim alıyorum,
daha fazla teklif eden firmalarda var
Konu Başlığı: Ynt: değerleme uzmanı maaşı?
Gönderen: aaron üzerinde Aralık 22, 2010, 02:21:14

Maaşlar değil asıl irdelenmesi gereken, değerleme raporlarının bankalara ne kadara fatura edildiğidir. Değerlemenin sadece büyük şirketlere bırakılması, sektördeki uzmanların sömürülmesine yol açmaktadır. Bir uzmanın ortalama 45-50 tl ye yaptığı bir rapor talep edene 350- 2000 tl arası faturalanmaktadır.
Mühendis ve mimarlar nasıl özel çalışabiliyorsa, avukatlar nasıl bankaları temsil edebiliyorsa en az 4 yıllık eğitim görmüş sonrasında da spk dan lisans almayı hak edebilmiş değerleme uzmanları da bireysel olarak çalışabilmelidir.
İnsanları lisanslama sınavlarına sokup sonrada arkalarında durmamak büyük bir haksızlıktır.
Firmalarda çalışan lisanslı uzman sayıları ile lisanssız çalışanların oranı dengelenmelidir. (çözüm ortakları dahil)
Değerleme uzmanları gerçek anlamda örgütlenmelidir.
Konu Başlığı: Ynt: değerleme uzmanı maaşı?
Gönderen: asyadegerleme üzerinde Aralık 22, 2010, 20:39:07

SADECE LİSANSINI VERENLER 1100-1200 TL ARASINDA İKEN BDDK KARARINDAN SONRA LİSANS ÜCRETLERİ 1350-1400ARASINDA
SAHADA ÇALIŞAN SPK LİSANSLI UZMANLAR ORTALAMA 2500 TL ALMAKTA İNŞAAT MÜHENDİSİ MİMAR VE HARİTA MÜHENDİSİ SPK LİSANSLI ARKADALAR İSE ORTALAMA 3000 TL MAAŞ ALMAKTADIR
1 OCAKTAN SONRA SPK LİSTESİNDE OLMAYAN DEĞERLEME ŞİRKETLERİ TAHMİNEN 35-40 CİVARINDA EKSİK LİSANLARINI TAMAMLAMAK İÇİN FİYATLARI DAHADA YÜKSELTECEK 2011 YILI İÇİN SADECE LİSANS ÜCRETLERİ 1400-1500 YÜKSELMEKTEDİR.
Konu Başlığı: Ynt: değerleme uzmanı maaşı?
Gönderen: pohjolo üzerinde Aralık 27, 2010, 20:00:20

fiyatlar çok düşük bence.adam 4-5 yıl boyunca mühendis mimar olabilmek için kafa patlatıyo.yetmiyo lisans alabilmek için bir o kadar emek,masraf…sanırım şirket kurup parayı sömürmek için bayağı bi ekmek yemen gerekiyor.
Konu Başlığı: Ynt: değerleme uzmanı maaşı?
Gönderen: tuğba üzerinde Ocak 08, 2011, 17:38:25

10 yıllık inşaat mühendisiyim ve sektör değiştirmek için çabalıyorum. Ancak, daha bugün bir firmayla görüştüm ve başlangıç için 800-TL+sigorta+yemek verebileceklerini söylediler. Hayretler içindeyim. Sanırım lisansı alana kadar sömürülüyor bu işi yapmak isteyenler. Ne denebilir ki? Sadece YAZIK!
Konu Başlığı: Ynt: değerleme uzmanı maaşı?
Gönderen: avensis üzerinde Ocak 09, 2011, 23:00:07

Öncelikle sektördeki maaş ve ekspertiz ücretleri komiklik düzeyinin bile altında. Rakam veremem ama sektörde bir taban fiyat karteli yapmak şart! Artık ekspertizler hakedilenin aksine komik ücretlere yapılıyor. (200 liranın altına inilebiliyor). Genel olarak verilen emek ve hakedilen ücret rapor başına bu ücretin en az 2 katı. Firmalar bir araya gelip kartel yaparlarsa hem rekabetin asıl işi yapan değerleme uzmanlarına sirayet eden maddi zararı minimize edilecektir, hem de insanın işine olan hevesi ve ciddiyeti sabitlenecektir. Umarım anlatabilişimdir.
Konu Başlığı: Ynt: değerleme uzmanı maaşı?
Gönderen: tuğba üzerinde Ocak 10, 2011, 10:00:37

Avensis, kesinlikle haklısınız. Ancak, teknik elemanların eksik bir yanları vardır ki o da bir olamamaktır. Bu eksiklikten dolayı da sektör bir süre sonra kendi şartlarını belirlemektedir. Çok hevesle ve hızlı olarak girdiğim bu yolda hızım gittikçe düşüyor. Sektör hakkında çok bilgili değilim; ama,umuyorum ki bu işi doğru dürüst yapanlar çoğunluktadır da diğerleri zaman içinde elenir gider.
Konu Başlığı: Ynt: değerleme uzmanı maaşı?
Gönderen: pohjolo üzerinde Ocak 10, 2011, 23:10:15

Alıntı sahibi: tuğba üzerinde Ocak 08, 2011, 17:38:25
10 yıllık inşaat mühendisiyim ve sektör değiştirmek için çabalıyorum. Ancak, daha bugün bir firmayla görüştüm ve başlangıç için 800-TL+sigorta+yemek verebileceklerini söylediler. Hayretler içindeyim. Sanırım lisansı alana kadar sömürülüyor bu işi yapmak isteyenler. Ne denebilir ki? Sadece YAZIK!
Tuğba Hanım neden sektör değiştirme kararını aldınız?Biraz geç kalınmış bir karar değil mi?
Konu Başlığı: Ynt: değerleme uzmanı maaşı?
Gönderen: tuğba üzerinde Ocak 11, 2011, 10:47:37

Geç kalmış olduğumu düşünseydim zaten girmezdim öyle değil mi?
Sektör değiştirme kararıma gelince; aslında çalıştığım yerden çok memnunum zaten 10 yıldır aynı yerde çalışıyorum. Ancak, bir süre sonra yaptığınız işin sürekli yinelediğini ve mevcut durum içinde öğrenebileceğiniz birşeyler kalmadığını farkediyorsunuz birgün. Kimisi bunu hiç umursamıyor ve emekli olana kadar çalışmaya devam ediyor, kimisi de bu durumdan rahatsız oluyor ve daha yapabileceğim şeyler var diyerek, deneyimini başka hangi alanda değerlendirebileceğini araştırıp buluyor ve 10 yıl sonra tekrar ders çalışmaya başlıyor benim gibi.
Konu Başlığı: Ynt: değerleme uzmanı maaşı?
Gönderen: bluemania üzerinde Ocak 11, 2011, 15:35:25

Tuğba Hanım,
öncelikle sizi bu cesaretinizden dolayı tebrik etmek isterim. Hayatımızda böyle kökten değişiklikler yapmak çok kolay olmuyor. Ben de 14 yıllık mimarım. Mesleğime bir süre ara verdiğimde çalışma hayatına geri dönerken beni daha aktif kılacak, daha değişken, sonuca daha çabuk götüren bir alanda çalışma imkanlarını araştırmaya başladım. Fakat anlamadığım bazı konular var. Bu konularda beni aydınlatırsanız memnun olurum.
1-Bu işe başlama kararı aldığımızda atmamız gereken ilk adım nedir?
2-Sınavlar için hazırlık kursları olduğunu öğrendim. Bu kurslara devam etmek şart mıdır?
3- Neden 4 branşta değerleme uzmanı arıyorlar? Diğer branşların lisansları geçerli değil mi?
4-Bu meslekte çalışabilmek için neden araba kullanmak şartı var? Firmalar araba mı veriyorlar?
5-Firmaların hepsi ilanlarında 1 yıl deneyim arıyorlar. Bu deneyimi kazanırken para da kazanıyor muyuz yoksa ücretsiz staj gibi mi?
6- Bu mesleği icra etmek için SPK Lisansı şart mıdır? Lisans olmadan insanlar nasıl değerleme yapabiliyorlar?
7-Bu mesleği sadece Değerleme Şirketler bünyesinde mi icra edebiliyoruz? Bunun haricinde başka işler yapmamıza izin veriliyor mu?
8-Lisanslı insanlar lisanslarını kiraya mı veriyorlar? Bu nasıl mümkün olabilir?

Konu Başlığı: Ynt: değerleme uzmanı maaşı?
Gönderen: pohjolo üzerinde Ocak 11, 2011, 15:46:28

okuldan bu sene mezun oluyorum.bu sektöre bir an önce adım atmak avantajım olucak sizim anlattıklarınıza göre.zaten mesleğimde bu işe en yakın branş harita müh.
Konu Başlığı: Ynt: değerleme uzmanı maaşı?
Gönderen: acar üzerinde Ocak 11, 2011, 17:13:14

öncelikle sizi bu cesaretinizden dolayı tebrik etmek isterim. Hayatımızda böyle kökten değişiklikler yapmak çok kolay olmuyor. Ben de 14 yıllık mimarım. Mesleğime bir süre ara verdiğimde çalışma hayatına geri dönerken beni daha aktif kılacak, daha değişken, sonuca daha çabuk götüren bir alanda çalışma imkanlarını araştırmaya başladım. Fakat anlamadığım bazı konular var. Bu konularda beni aydınlatırsanız memnun olurum.
1-Bu işe başlama kararı aldığımızda atmamız gereken ilk adım nedir?
2-Sınavlar için hazırlık kursları olduğunu öğrendim. Bu kurslara devam etmek şart mıdır?
3- Neden 4 branşta değerleme uzmanı arıyorlar? Diğer branşların lisansları geçerli değil mi?
4-Bu meslekte çalışabilmek için neden araba kullanmak şartı var? Firmalar araba mı veriyorlar?
5-Firmaların hepsi ilanlarında 1 yıl deneyim arıyorlar. Bu deneyimi kazanırken para da kazanıyor muyuz yoksa ücretsiz staj gibi mi?
6- Bu mesleği icra etmek için SPK Lisansı şart mıdır? Lisans olmadan insanlar nasıl değerleme yapabiliyorlar?
7-Bu mesleği sadece Değerleme Şirketler bünyesinde mi icra edebiliyoruz? Bunun haricinde başka işler yapmamıza izin veriliyor mu?
8-Lisanslı insanlar lisanslarını kiraya mı veriyorlar? Bu nasıl mümkün olabilir?

1-Bir firmada işe başlayabilirsiniz.
2-Kursa gitmeniz durumunda daha kolay hazırlanırsınız. Ama gitmeden de çalışarak rahatlıkla sınavları geçebilirsiniz. Sınavı geçenlerin benim tahminin en fazla %20-30 u kursa gitmektedir.
3-Bu 4 meslekten mezun olanlar teknik olarak mesleğe daha yatkın olacakları için, işi öğrenmeleri daha kolay olacağı için firmalar bu 4 meslekten eleman aramaktadır. 4 yıllık mezunu herkes lisans alabilir ama her firma lisanslı dahi olsa 4 meslek dışındaki kişilere ön yargılı olabilir. İşveren konumundaki bankalarda (bazıları hariç) firmaların çalışanlarının mesleklerine dikkat etmektedirler.
4- firmalar genel olarak her ekspere bir araç temin edemese de genel olarak yapılan işlere araba ile göndermektedir. Arabasız iş yapıldığında süreç uzamakta ve kalite düşmektedir. Arabasız bir yere gittiğinizde emsal araştırması yapmanız sıkıntı olabilir. Özellikle mücavir alan dışı yerlerde. Arabasız olarak günde 2 iş yapabilen biri arabala ile 3-4 iş yapabilir
5-işe başladığınızda maaş veriliyor fakat işi öğrenene kadar daha düşük bir ücretle çalışılıyor. Veya girdiğiniz yerde 2-3 yıl çıkmayacağınızı taahhüt edip sözleşme imzalarsanız daha iyi bir ücrete anlaşabilirsiniz. Birde işi tam olarak öğrenene kadar yaptığınız iş sayısı az olacaktır. Maaş + prim şeklinde çalışıldığı için prim ücretiniz işi öğrenene kadar çok olmayacaktır.
6-lisans şart değildir. İşi öğrendikten sonra istediğiniz yerde çalışabilirsiniz. ama lisansınız olursa maaşınız +1000 lira (bugünün koşullarında) fazla olur
7-bu işi sadece değerleme şirketlerinde yapabilirsiniz. Yada kendi şirketinizde, anlaşacağınız bir değerleme şirketine taşeron olarak iş yapabilirsiniz.
8-lisans sayısı bugün için belli bir doygunluğa ulaşmadığı için şuan için lisansı olanlar ihtiyacı olan firmaya kiralayıp hiç bir işe karışmadan 1000lira maaş alabiliyor. Ama ileride lisansı insan sayısı belli bir miktara ulaşınca bu ücretler değişirmi azalırmı belli olmaz tabi
kendimce birşeyler yazmaya çalıştım umarım yardımcı olmuşumdur.
saygılar

Konu Başlığı: Ynt: değerleme uzmanı maaşı?
Gönderen: tuğba üzerinde Ocak 12, 2011, 13:45:31

pohjolo, önüne koyduğun başka bir hedefin yoksa bence de bir an önce bu yola gir derim.
bluemania, tebrikleriniz için teşekkür edrim. sorularınız acar tarafından cevaplanmış, ona da teşekkürler.

Konu Başlığı: Ynt: değerleme uzmanı maaşı?
Gönderen: bluemania üzerinde Ocak 12, 2011, 14:19:21

Sevgili acar,
Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim, oldukça aydınlatıcı oldu.
Konu Başlığı: Ynt: değerleme uzmanı maaşı?
Gönderen: lennon üzerinde Ocak 22, 2011, 02:50:34

Mevcut durumda bankalar kendi fiyatlarını belirlemekte, firmalar ise 80 üzerinde rakiplerine nazaran daha fazla işi alıp sürümden kazanmak adına fiyatları kabul etmektedirler. İş hacmini arttıracak hata yapabilme payını arttırmakta risk seviyesini daha yukarı çekmektedirler. Bankanın amacı mevduat toplamak ve topladığı mevduatı ise kredi adı altında satmaktır. BDDK sadece değerlemeyi BDDK ve SPK listesindeki firmaların yapabileceğine dair karar almış ve bunu uygulamaya geçirmiştir. Peki değerleme şirketleri neden sessiz kalsınlar ki. Değerleme şirketleri birlik olup 10 gün için deseler ki biz bu fiyatlarla hizmet vermeyeceğiz. Bankaların kasalarınadki mevduatları satamaması durumunda zarar edecekleri muhakkaktır. Bu durum ülke ekonomisini bile etkileyebilir.
Müşteriden değerleme ücreti adı altında konut çalışmalarında 500 – 600 gibi faiş bedeller alınırken, neden firmalara 200 – 250 civarında bedellerle iş yaptırılmaktadır. Bu fiyatlarla iş yapılan ortamdan kalite beklenebillir mi? Kalitenin bedeli sürat midir ki talep gününden itibaren farklı bankalarda bedeller düşüş gösterebilmektedir.
Her resmi kurum farklı günlerde ve farklı saatlerde değerleme uzmanlarına proje veya dosya göstermektedir.
İşlerde yapılan geçikmeler keyfiyetten değil, tamamen işlemin daha doğru sonuçlanması içindir. Bunun aksine banka düşük ücretler vermenin ötesinde gün sınırlaması getirerek ücretleri düşürmesi emek hırsızlığının ötesinde bir şey değildir. 2005 yılında 250 TL gibi bedeller işlemler yapılmakta iken bugun ise 200 liraya işlemler yapılmaktadır. Giderler artmış gelir ise aksine düşmüştür.
Değerleme uzmanları birliğinin aldığı karar sektöre dinamizm getirmesi için olumlu bir adımdır. Ancak, umarız ki bankalarda bu duruma olumsuz bakmazlar.
Banka eğer müşteriden 600 alır ve firmaya 200 öderse, yıllık iş kapasitesi ise her birinin konut işlemi olduğu kabulüyle 120.000 adet civarında ise, bankanın kasasına giren 48.000.000 TL (Kırksekizmilyon Türk Lirası) civarında olur. Bu tutardan bankanın herhalde 6 — 12 arasındaki tüm personel giderini karşılar.
Sonuç olarak değerleme şirketleri üzerinden edilen bu rant yok edilmeli yada bankalar ayrıca dosya masrafı almamalıdırlar.

Konu Başlığı: Ynt: değerleme uzmanı maaşı?
Gönderen: acar üzerinde Ocak 23, 2011, 07:57:48

Ücretlerin nereden nereye geldiğine daha belirgin bir örnek vereyim. 2005 yılında bir bankaya konut için 475.-TL fatura keserken şuan aynı bankaya aynı iş için 190-TL fatura kesmekteyiz.
Artık bir kaç istisna banka dışında bu sektörde kaliteyi umursayan kalmadı denebilir. Çoğu banka için önemli olan hız oldu.
Bankaların ekspertiz birimi olmayıp şube bazlı iş yapılanlarında zaten kaliteli bir raporu anlayacak kontrol edecek kimse olmadığı için işin kalitesinin bir önemi yok. Şubeye yollanan bir raporu şubedeki bu işle ilgili olmayan birinin değerlendirmesi mümkün değildir.
Ekspertiz birimi olan bankaların bazılarında ise, artık şubelerin baskısı ile işlerin süreçlerini kısaltmak zorunda kalmaktadırlar. Süreç kısaltıkça kalite kesinlikle düşmektedir, risk artmaktadır. Bankalar firmalardan öncelikli olarak hızlı rapor istemektedir. İşin kalitesi ikinci planda kalmaktadır. gün geçtikçe sektörde kalite = hız anlamına gelir oldu. Bunun sonu nereye kadar gider belli değil.
Bence bu işe bir şekilde bir sınırlama getirilmelidir. Ücretler kesinlikle makul bir rakama çıkartılmalı. Ama bu durumda da firmalar yine kaliteden taviz vererek çok iş yaparak daha fazla kazanmak isteyecektir.
Konu Başlığı: Ynt: değerleme uzmanı maaşı?
Gönderen: degerlemeuzm üzerinde Nisan 09, 2011, 00:02:21

1000-1500 olmalı diyenler patronlar olmalı:))) % 32 peh…% 47 olur o yakında…
Konu Başlığı: Ynt: değerleme uzmanı maaşı?
Gönderen: mehmetin0679 üzerinde Mayıs 12, 2011, 14:37:13

buraya yazan arkadaşlar fiyatları begenmiyorsanız neden bu işi yapıyorsunuz. kendini yetiştiren bir mimar mühendis işletmeci kendi meslegini yapar. burada yazılan 1000-1500 lira maaşa çalışanlarda vasat insanlar. millet kendini sömürtmesin. akıllı olsun. kendini yetiştirsin.
Konu Başlığı: Ynt: değerleme uzmanı maaşı?
Gönderen: pohjolo üzerinde Mayıs 29, 2011, 20:59:50

çünkü bu sektörün potansiyeli ve gelişimi birçok branştan çok daha parlak bence.
Konu Başlığı: Ynt: değerleme uzmanı maaşı?
Gönderen: serhatpolat üzerinde Temmuz 17, 2011, 17:03:52

bence şehir ve şirket 1. dereceden önemli…

Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Nedir?
Bu içeriğimi puanlar mısın?

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here