Ana Sayfa Kamu Mühendis - Mimar - Tekniker İlanları Milli Savunma Bakanlığı 523 Mühendis Alıyor!

Milli Savunma Bakanlığı 523 Mühendis Alıyor!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) çeşitli mühendislik branşlarında ve farklı illerde toplam 523 Sözleşmeli Mühendis alım ilanında bulundu. Başvurular 19 Kasım-21 Aralık 2018 tarihleri arasında!

MSB’nin mühendis alımı ile ilgili haberimizde başvuru koşulları,  il ve branş bazında kontenjan listesini sizlerle paylaşacağız.

Başvuru Koşulları

 • 1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendindeki koşulları taşımak;
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, (Bedelli askerliğe müracaat eden adaylar başvuru yapabilir.)
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 • Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,
 • 2) 35 yaşını bitirmemiş olmak. (01 Ocak 1983 sonrası doğumlu olmak);

3) Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Ek Madde 1- Yeniden Hizmete Alınma başlığının (Ek: 22/11/2010-2010/1169) tarihli değişikliğine göre;

“Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” maddesi gereğince adayların SGK kayıtları temin edilerek bu duruma uymayanların adaylık işlemleri sonlandırılacaktır. (1 yıllık sürenin tamamlanmış olması için başvurunun son günü esas alınacaktır. 1 yıllık süre başvuruların tamamlanmasından sonraki bir tarihte dolacaksa aday başvurusu dikkate alınmayacaktır)

4) Ancak durumlarını belgelemek ve ilk defa işe alınma prosedürüne riayet edilmesi şartıyla; İlgili belgeler başvuru sırasında aday tarafından sisteme yüklenecektir. Adaylar belgelerin uygun ve okunaklı yüklendiğinin kontrolünü belge görüntüle butonuna basarak yapacaktır. Belgelerini okunaklı ve eksiksiz yüklemeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir

a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,

b) Bakanlar Kurulunun Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar konulu kararının Ek 4 üncü madde çerçevesinde unvan değişikliği yapanlardan,

c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Bakanlar Kurulunun Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar konulu kararının Ek-3 ünücü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan, Tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler.

5)  11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği” gereğince;

Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan asil ve yedek adaylar Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları listesinde yer alan Sağlık Bakanlığı bağlısı sağlık hizmet sunucularından “Memur Adayı Olur” kararlı sağlam raporu almış olmak,

6) Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş tüm terör örgütleri ile herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak,

7) Her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak (TABLO-2), (EŞDEĞER BÖLÜMLER KABUL EDİLMEYECEKTİR.)

8) 2018 yılında yapılmış olan 2018-KPSSP03 (Lisans) puan türünden en az 60 puan almış olmak,

9) Tablo 2’de belirtilen Tercihen İş Güvenliği Sertifikası istenen unvanlara başvuruda bulunan adayların değerlendirilmesi mülakat aşamasında olacak olup sertifikaya sahip olma adaya başvuruda öncelik hakkı vermeyecektir.

10) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacağı, atamaları yapılmış ise atamalarının iptal edileceği, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedelin yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir

Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?

 • Başvurular, https://personeltemin.msb.gov.tr Genel Ağ adreslerinden 19 Kasım-21 Aralık 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.
 • Genel Ağ haricinde yapılan başvurular (Dilekçe, mektup vb. yöntemlerle) kabul edilmeyecek ve bu dilekçelere cevap
 • 21 Ocak 2019 tarihinden sonra başvurusu kabul edilen ve her unvan için belirlenecek aday sayısı ve adayların isim listesi https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır.

Milli Savunma Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı sözleşmeli personel alım kontenjanı ve nitelikleri tablosu

 

İLİ

 

POZİSYON ADI

 

SAYISI

 

ALANI

 

NİTELİK

 

ANKARA

 

Mühendis

 

30

 

Endüstri Mühendisi

4703 – Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği veya Endüstri ve Sistem Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
 

ANKARA

 

Mühendis

 

4

 

Çevre Mühendisi

 

4677 – Çevre Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

 

ANKARA

 

Mühendis

 

33

 

Elektronik Mühendisi

4619 – Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve

Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

 

ANKARA

 

Mühendis

 

3

 

Fizik Mühendisi

 

4549 – Fizik Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

 

ANKARA

 

Mühendis

 

12

 

Kimya Mühendisi

4561- Kimya Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği veya Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya lisans programından mezun olmak.
 

ANKARA-1

 

Mühendis

 

51

 

Makine Mühendisi

4639 – Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
 

ANKARA-2

 

Mühendis

 

1

 

Makine Mühendisi

4639 – Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

– Tercihen “A, B veya C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı” belgesine sahip olmak.

 

ANKARA

 

Mühendis

 

7

 

Elektrik Mühendisi

4611 – Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
 

ANKARA

 

Mühendis

 

1

 

Metalurji Mühendisi

4691 – Metalurji Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği veya Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Seramik Mühendisliği lisans programlarından birinden mezun olmak.
 

ANKARA

 

Mühendis

 

5

 

Uçak Mühendisi

 

4727 – Uçak Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

 

ANKARA

 

Mühendis

 

6

 

Bilgisayar Mühendisi

4531 – Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Donanımı Ve Teknolojisi lisans lisans programlarının birinden mezun olmak.
 

ANKARA

 

Mühendis

 

4

 

Mekatronik Mühendisi

 

4629 – Mekatronik Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

 

ANKARA

 

Mühendis

 

5

 

Tekstil Mühendisi

 

4777 – Tekstil Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

 

 

İLİ

 

POZİSYON ADI

 

SAYISI

 

ALANI

 

NİTELİK

 

ANKARA

 

Mühendis

 

1

 

İnşaat Mühendisi

 

4669 – İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

 

ANKARA-1

 

Mühendis

 

7

 

Gemi İnşaat Mühendisi

4736 – Gemi İnşaat ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği veya Gemi İnşaatı Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
 

ANKARA-2

 

Mühendis

 

1

 

Gemi İnşaat Mühendisi

4736 – Gemi İnşaat ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği veya Gemi İnşaatı Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.- Tercihen “A, B veya C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı” belgesine

sahip olmak.

 

İSTANBUL

 

Mühendis

 

6

 

Çevre Mühendisi

 

4677 – Çevre Mühendisliği lisans programından mezun olmak

 

İSTANBUL-1

 

Mühendis

 

26

 

Makine Mühendisi

4639 – Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
 

İSTANBUL-2

 

Mühendis

 

3

 

Makine Mühendisi

4639 – Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

– Tercihen “A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı” belgesine sahip olmak.

 

İSTANBUL

 

Mühendis

 

9

 

Metalurji Mühendisi

4691 – Metalurji Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği veya Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Seramik Mühendisliği lisans programlarından birinden mezun olmak.
 

İSTANBUL-1

 

Mühendis

 

6

 

Endüstri Mühendisi

4703- Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği veya Endüstri ve Sistem Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
 

İSTANBUL-2

 

Mühendis

 

3

 

Endüstri Mühendisi

4703- Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği veya Endüstri ve Sistem Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

– Tercihen “A, B veya C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı” belgesine sahip olmak.

 

İSTANBUL

 

Mühendis

 

5

 

Tekstil Mühendisi

 

4777 – Tekstil Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

 

İSTANBUL

 

Mühendis

 

9

 

Elektrik Mühendisi

4611 – Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
 

İSTANBUL-1

 

Mühendis

 

5

 

Elektronik Mühendisi

4619 – Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
 

İSTANBUL-2

 

Mühendis

 

3

 

Elektronik Mühendisi

4619 – Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

– Tercihen “A, B veya C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı” belgesine sahip olmak.

 

İSTANBUL

 

Mühendis

 

2

 

Kimya Mühendisi

4561 – Kimya Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği veya Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya lisans programından mezun olmak.

– Tercihen “A, B veya C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı” belgesine sahip olmak.

 

 

İLİ

 

POZİSYON ADI

 

SAYISI

 

ALANI

 

NİTELİK

 

İSTANBUL

 

Mühendis

 

2

 

İnşaat Mühendisi

 

4669 – İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

 

İSTANBUL-1

 

Mühendis

 

12

 

Gemi İnşaat Mühendisi

4736 – Gemi İnşaat ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği veya Gemi İnşaatı Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
 

İSTANBUL-2

 

Mühendis

 

3

 

Gemi İnşaat Mühendisi

4736 – Gemi İnşaat ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği veya Gemi İnşaatı Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.- Tercihen “A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı” belgesine sahip olmak.
 

ESKİŞEHİR

 

Mühendis

 

2

 

Çevre Mühendisi

 

4677 – Çevre Mühendisliği lisans programından mezun olmak

 

SAKARYA

 

Mühendis

 

2

 

Çevre Mühendisi

 

4677 – Çevre Mühendisliği lisans programından mezun olmak

 

SAKARYA

 

Mühendis

 

4

 

Elektrik Mühendisi

4611 – Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
 

SAKARYA

 

Mühendis

 

6

 

Elektronik Mühendisi

4619 – Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
 

SAKARYA

 

Mühendis

 

3

 

Endüstri Mühendisi

4703 – Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği veya Endüstri ve Sistem Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
 

SAKARYA

 

Mühendis

 

2

 

Fizik Mühendisi

 

4549 – Fizik Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

 

SAKARYA

 

Mühendis

 

8

 

Kimya Mühendisi

4561 – Kimya Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği veya Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya lisans programından mezun olmak.
 

SAKARYA

 

Mühendis

 

28

 

Makine Mühendisi

4639 – Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
 

SAKARYA

 

Mühendis

 

2

 

Metalurji Mühendisi

4691 – Metalurji Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği veya Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Seramik Mühendisliği lisans programlarından birinden mezun olmak.
 

KAYSERİ

 

Mühendis

 

1

 

Bilgisayar Mühendisi

4531 – Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Donanımı Ve Teknolojisi lisans

lisans programlarının birinden mezun olmak.

 

KAYSERİ

 

Mühendis

 

11

 

Endüstri Mühendisi

4703 – Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği veya Endüstri ve Sistem Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

 

 

İLİ

 

POZİSYON ADI

 

SAYISI

 

ALANI

 

NİTELİK

 

KAYSERİ

 

Mühendis

 

7

 

Elektrik Mühendisi

4611 – Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
 

KAYSERİ

 

Mühendis

 

1

 

Fizik Mühendisi

 

4549 – Fizik Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

 

KAYSERİ

 

Mühendis

 

3

 

Kimya Mühendisi

4561 – Kimya Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği veya Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya lisans programından mezun olmak.
 

KAYSERİ

 

Mühendis

 

16

 

Makine Mühendisi

4639 – Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
 

KAYSERİ

 

Mühendis

 

3

 

Metalurji Mühendisi

4691 – Metalurji Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği veya Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Seramik Mühendisliği lisans programlarından birinden mezun olmak.
 

BALIKESİR

 

Mühendis

 

1

 

İnşaat Mühendisi

 

4669 – İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

 

BALIKESİR

 

Mühendis

 

1

 

Endüstri Mühendisi

4703 – Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği veya Endüstri ve Sistem Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
 

BALIKESİR

 

Mühendis

 

6

 

Makine Mühendisi

4639 – Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
 

NİĞDE

 

Mühendis

 

1

 

Endüstri Mühendisi

 

4703 – Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği veya Endüstri ve Sistem Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

 

NİĞDE

 

Mühendis

 

4

 

Makine Mühendisi

 

4639 – Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

 

NİĞDE

 

Mühendis

 

1

 

Metalurji Mühendisi

 

4691 – Metalurji Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği veya Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Seramik Mühendisliği lisans programlarından birinden mezun olmak.

 

AFYONKARAHİSAR

 

Mühendis

 

1

 

Elektrik Mühendisi

 

4611 – Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

 

 

İLİ

 

POZİSYON ADI

 

SAYISI

 

ALANI

 

NİTELİK

 

AFYONKARAHİSAR

 

Mühendis

 

1

 

Kimya Mühendisi

 

4561 – Kimya Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği veya Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya lisans programından mezun olmak.

 

AFYONKARAHİSAR

 

Mühendis

 

4

 

Makine Mühendisi

 

4639 – Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

 

AFYONKARAHİSAR

 

Mühendis

 

3

 

Tekstil Mühendisi

 

4777 – Tekstil Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

 

ÇANAKKALE

 

Mühendis

 

2

 

Endüstri Mühendisi

 

4703 – Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği veya Endüstri ve Sistem Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

 

ÇANAKKALE

 

Mühendis

 

2

 

Makine Mühendisi

 

4639 – Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

 

TEKİRDAĞ

 

Mühendis

 

5

 

Endüstri Mühendisi

 

4703 – Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği veya Endüstri ve Sistem Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

 

TEKİRDAĞ

 

Mühendis

 

6

 

Makine Mühendisi

4639 – Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
 

HATAY

 

Mühendis

 

2

 

Endüstri Mühendisi

4703 – Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği veya Endüstri ve Sistem Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
 

HATAY

 

Mühendis

 

2

 

Makine Mühendisi

4639 – Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
 

DİYARBAKIR

 

Mühendis

 

1

 

Çevre Mühendisi

 

4677 – Çevre Mühendisliği lisans programından mezun olmak

 

DİYARBAKIR

 

Mühendis

 

1

 

Elektrik Mühendisi

4611 – Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

 

 

İLİ

 

POZİSYON ADI

 

SAYISI

 

ALANI

 

NİTELİK

 

DİYARBAKIR

 

Mühendis

 

1

 

Endüstri Mühendisi

4703 – Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği veya Endüstri ve Sistem Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
 

DİYARBAKIR

 

Mühendis

 

1

Elektrik-Elektronik Mühendisi 4611 – Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
 

DİYARBAKIR

 

Mühendis

 

5

 

Makine Mühendisi

4639 – Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
 

ERZİNCAN

 

Mühendis

 

1

 

Çevre Mühendisi

 

4677 – Çevre Mühendisliği lisans programından mezun olmak

 

ERZİNCAN

 

Mühendis

 

2

 

Elektrik Mühendisi

4611 – Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
 

ERZİNCAN

 

Mühendis

 

5

 

Makine Mühendisi

4639 – Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
 

ELAZIĞ

 

Mühendis

 

2

 

Endüstri Mühendisi

4703 – Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği veya Endüstri ve Sistem Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
 

ELAZIĞ

 

Mühendis

 

5

 

Makine Mühendisi

4639 – Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
 

ERZURUM

 

Mühendis

 

2

 

Gıda Mühendisi

 

4799 – Gıda Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

 

ERZURUM

 

Mühendis

 

1

 

Elektrik Mühendisi

4611 – Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
 

ERZURUM

 

Mühendis

 

1

 

Çevre Mühendisi

 

4677 – Çevre Mühendisliği lisans programından mezun olmak

 

ERZURUM

 

Mühendis

 

3

 

Endüstri Mühendisi

4703 – Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği veya Endüstri ve Sistem Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
 

ERZURUM

 

Mühendis

 

2

 

Makine Mühendisi

4639 – Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
 

KOCAELİ

 

Mühendis

 

1

 

Çevre Mühendisi

 

4677 – Çevre Mühendisliği lisans programından mezun olmak

 

 

İLİ

 

POZİSYON ADI

 

SAYISI

 

ALANI

 

NİTELİK

 

KOCAELİ-1

 

Mühendis

 

8

 

Elektrik Mühendisi

4611 – Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
 

KOCAELİ-2

 

Mühendis

 

2

 

Elektrik Mühendisi

4611 – Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

– Tercihen “A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı” belgesine sahip olmak.

 

KOCAELİ

 

Mühendis

 

15

 

Elektronik Mühendisi

4619 – Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun

olmak.

 

KOCAELİ

 

Mühendis

 

3

 

Endüstri Mühendisi

4703 – Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği veya Endüstri ve Sistem Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
 

KOCAELİ

 

Mühendis

 

2

 

Kimya Mühendisi

4561 – Kimya Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği veya Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya lisans programından mezun olmak.
 

KOCAELİ-1

 

Mühendis

 

15

 

Makine Mühendisi

4639 – Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
 

KOCAELİ-2

 

Mühendis

 

3

 

Makine Mühendisi

4639 – Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

– Tercihen “A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı” belgesine sahip olmak.

 

KOCAELİ

 

Mühendis

 

2

 

Metalurji Mühendisi

4691 – Metalurji Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği veya Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Seramik Mühendisliği lisans programlarından birinden mezun olmak.
 

KOCAELİ

 

Mühendis

 

1

 

İnşaat Mühendisi

 

4669 – İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

 

KOCAELİ

 

Mühendis

 

15

 

Gemi İnşaat Mühendisi

4736 – Gemi İnşaat ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği veya Gemi İnşaatı Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
 

İZMİR

 

Mühendis

 

3

 

Elektronik Mühendisi

4619 – Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve

Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

 

İZMİR

 

Mühendis

 

1

 

Endüstri Mühendisi

4703 – Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği veya Endüstri ve Sistem Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
 

İZMİR-1

 

Mühendis

 

1

 

Makine Mühendisi

4639 – Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
 

İZMİR-2

 

Mühendis

 

1

 

Makine Mühendisi

4639 – Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

– Tercihen “A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı” belgesine sahip olmak.

 

 

İLİ

 

POZİSYON ADI

 

SAYISI

 

ALANI

 

NİTELİK

 

İZMİR

 

Mühendis

 

1

 

İnşaat Mühendisi

 

4669 – İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

 

İZMİR-1

 

Mühendis

 

4

 

Gemi İnşaat Mühendisi

4736 – Gemi İnşaat ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği veya Gemi İnşaatı Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
 

İZMİR-2

 

Mühendis

 

1

 

Gemi İnşaat Mühendisi

4736 – Gemi İnşaat ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği veya Gemi İnşaatı Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.- Tercihen “A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı” belgesine sahip olmak.
 

KONYA

 

Mühendis

 

1

Elektrik-Elektronik Mühendisi  

4611 – Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

 

ISPARTA

 

Mühendis

 

1

 

Elektrik Mühendisi

4611 – Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
 

VAN

 

Mühendis

 

1

 

Makine Mühendisi

4639 – Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
 

SİVAS

 

Mühendis

 

1

 

Makine Mühendisi

4639 – Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
 

ADANA

 

Mühendis

 

1

 

İnşaat Mühendisi

 

4669 – İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

 

İlan ve başvuru ile ilgili tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

 

Sanal Şantiye
Sanal Şantiyehttps://sanalsantiye.com
Sitemiz 2009 yılında sektörel geleceği takip etmek ve internet üzerinden inşaat sektörüne katkıda bulunmak için kuruldu.

2 YORUM

 1. KPSS P3 puan türü sadece genel yetenek kültür bölümü için hesaplanan puan türü olmakta ve bu puan türünde B grubu tercihler yapılmaktadır. Polis, hemşire, mühendis, teknisyen, tekniker vb. alımlarda p3 puan türüne bakılır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Reklam-

BUNLARI KAÇIRMA

7 metreden kuyuya düşen işçiyi itfaiye kurtardı

Edirne'nin Kırcasalih beldesinde yapımı devam eden atık su arıtma tesisinde çalışırken 7 metrelik kuyuya düşen işçiyi itfaiye kurtardı. Edinilen bilgiye göre, Kırcasalih beldesinde yapımı devam...