Ana Sayfa İSKİ, Çoğu Teknik Toplamda Toplamda 461 Personel Alacak!

İSKİ, Çoğu Teknik Toplamda Toplamda 461 Personel Alacak!

İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) birçok branşta 136’sı teknik personel olmak üzere (mühendis, mimar, şehir plancısı toplamda 461 personel almak için ilana çıktı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla Memur alınacaktır.

Mühendislik ve mimarlık ile ilgili alım yapılacak başlıca branşlar şöyle:
 • İnşaat Mühendisi (43 Kişi)
 • Mimar (3 Kişi)
 • Çevre Mühendisi (20 Kişi)
 • Makine Mühendisi (7 Kişi)
 • Peyzaj Mimarı (1 Kişi)
 • İnşaat Teknikeri (35 Kişi)
 • İnşaat Teknolojisi – Ortaöğretim (6 Kişi)

Nasıl Başvurulur?

1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunumun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 • Türk vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
 • Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.

2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

 • İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 • Bilgisayar İşletmeni kadrosu için M.E.B.’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.
 • 3 (üç) sıra numaralı Mühendis (Erkek) kadrosu için başvuruda bulunacak olan adayların Çevre Mühendisliği alanı ile ilgili bir Yüksek Lisans programından mezun olmak ve Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak.
 • 4 (dört) sıra numaralı Mühendis (Kadın) kadrosu için başvuruda bulunacak olan adayların Çevre Mühendisliği alanı ile ilgili bir Yüksek Lisans programından mezun olmak ve Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak.
 • 9 (dokuz) sıra numaralı Mühendis kadrosu için başvuruda bulunacak olan adayların Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak.
 • 12 (Oniki) sıra numaralı Mühendis kadrosu için başvuruda bulunacak olan adayların Geoteknik, Geoteknik ve Zemin Mekaniği Yüksek Lisans programlarının birinden mezun olmak ve Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak.
 • 13 (Onüç) sıra numaralı Mühendis kadrosu için başvuruda bulunacak olan adayların Hidrolik, Hidrolik ve Su Kaynakları Yüksek Lisans programlarının birinden mezun olmak ve Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak.
 • 15 (Onbeş) sıra numaralı Mühendis kadrosu için başvuruda bulunacak olan adayların Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak.
 • 23 (Yirmiüç) sıra numaralı Kütüphaneci kadrosu için başvuruda bulunacak olan adayların Osmanlıca Yazılan Eser ve El Yazmalarını Okumak vc Türkçeyc Çevirmek Konusunda en az 140 saatlik M.E.B.’den Onaylı Sertifika sahibi olduğunu belgelemek.
 • 27 (Yirmiyedi) sıra numaralı Kimyager kadrosu için başvuruda bulunacak olan adayların Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak.
 • 31 (Otuzbir) sıra numaralı Psikolog kadrosu için başvuruda bulunacak olan adayların Endüstri
 • Psikolojisi, Endüstri ve Örgül Psikolojisi Yüksek Lisans programlarının birinden mezun olmak.
 • 38 (Otuzsekiz) sıra numaralı Bilgisayar İşlemeni kadrosu için başvuruda bulunacak olan adayların Son 5
 • Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak.
 • 40 (Kırk) sıra numaralı Bilgisayar İşlemeni kadrosu için başvuruda bulunacak olan adayların Son 5 Yıl
 • İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan cıı az C seviyesinde puan almış olmak.
 • 42 (Kırkiki) sıra numaralı Bilgisayar İşlemeni kadrosu için başvuruda bulunacak olan adayların Son 5
 • Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak.
 • 44 (Kırkdört) sıra numaralı Bilgisayar İşlemeni kadrosu için başvuruda bulunacak olan adayların Son 5

Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış oimak.

 

ALIM YAPILACAK TÜM BRANŞLAR

(Tablo boyutundan dolayı mobil görünümde sorunlar çıkabilir, masaüstü sürümde görüntülemenizi veya PDF fortmatında ilanı görüntülemenizi öneriyoruz)

İlanı ve Başvuru Klavuzunu PDF formatında ilanı görüntüle

Sıra

No

Kadro

Unvanı

SınıfıKadro

Derecesi

Kadro

Adedi

NiteliğiCinsiyetiKPSS

Yılı

KPSS

Puan

Türü

KPSS

Puanı

Diğer Nitelikler
1MühendisTH59Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve F n f orm atik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Biliıni ve Mühendisliği,

- Advertisement -

Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği. Yazılım Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

Kadın /

Erkek

2018P3En az 70 puan
2MühendisTII57Çevre Mühendisliği lisans programından mezun olmak.Erkek2018P3En az 70 puan
3MühendisTH53Çevre Mühendisliği lisans programından mezun olmak.Erkek2018P3En az 70 puan– Çevre Mühendisliği alanı ile ilgili bir Yüksek Lisans programından mezun olmak

– Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak.

4MühendisTH53Çevre Mühendisliği lisans programından mezun olmak.Kadın2018P3En az 70 puan– Çevre Mühendisliği alanı ile ilgili bir Yüksek Lisans programından mezun olmak

– Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az seviyesinde puan alınış olmak.

3MühendisTH57Çevre Mühendisliği İisans programından mezun olmak.Kadın2018P3En az 70 puan
6MühendisTH52Su Bilimleri ve Mühendisliği lisans programından mezun olmak.Kadın / Erkek2018P3Fn az 70 puan
7MühendisTH59Lilektrik

Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

Kadın / Erkek2018P3Fn az 70 puan
8MühendisTH58Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elcktrik-Elektronik Mühendisliği lisans programından mezun olmak.Kadın / Erkek2018P3En az 70 puan
9MühendisTII55Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği veya Endüstri ve Sistem Mühendisliği lisans programından mezun olmak.Kadın / Erkek2018P3En az 70 puanSon 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak.

 

10MühendisTH514Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık, Harita Mühendisliği, Harita ve Kadastro Mühendisliği veya Geomatik Mühendisliği lisans programından mezun olmak.Kadın/

Erkek

2018P3En az 70 puan
11MühendisTH538İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.Kadın / Erkek2018P3En az 70 puan
12MühendisTH52İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.Kadın i Erkek2018P3En az 70 puan– Geoteknik, Geoteknik ve Zemin Mekaniği Yüksek Lisans programlarının birinden mezun olmak.

- Advertisement -

-Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak.

13MühendisTH53İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.Kadın / Erkek2018P3En az 70 puan– Hidrolik, Hidrolik ve Su Kaynakları Yüksek Lisans programlarının birinden mezun olmak.

-Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak.

14MühendisTH53Kimya Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği veya Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya programından mezun olmak.Kadın / Erkek2018P3En az 70 puan
15MühendisTH51Kimya Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği veya Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya programından mezun olmak.Kadın / Erkek2018P3En az 70 puanSon 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak.
16MühendisTH57Makine

Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans

programlarının birinden mezun olmak.

Kadın / Erkek2018P3En az 70 puan
17MühendisTH53Meteoroloji Mühendisliği lisans programından mezun olmak.Kadın / Erkek2018P3En az 70 puan
18MühendisTH53Hidrojeoloji Mühendisliği lisans programından mezun olmak.Kadın / Erkek2018P3En az 70 puan
19MühendisTH52Enerji Mühendisliği veya Enerji Sistemleri Mühendisliği lisans programından mezun olmak.Kadın / Erkek2018P3En az 70 puan
20MühendisTH51Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği lisans programından mezun olmak.Kadın / Erkek2018P3En az 70 puan
21Şehir

Plancısı

TH53Şehir ve Bölge Planlama lisans programından mezun olmak.Kadın / Erkek2018P3En az 70 puan
22KütüphaneciTH64Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik veya Kütüphanecilik lisans programından mezun olmak.Kadın / Erkek2018P3En az 70 puan

 

23KütüphaneciTH61Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik veya Kütüphanecilik lisans programından mezun olmak.Kadın / Erkek2018P3En az 70 puanOsmanlıca Yazılan Eser ve El Yazmalarını Okumak Ve Türkçeye Çevirmek Konusunda en az 140 saatlik M.E.B.’den Onaylı Sertifika sahibi olduğunu belgelemek.
24MimarTH53Mimarlık lisans programından mezun olmak.Kadın / Erkek2018P3En az 70 puan
25İstatistikçiTH62İstatistik lisans programından mezun olmak.Kadın / Erkek2018P3En az 70 puan
26KimyagerTH54Kimya lisans programından mezun olmak.Kadın / Erkek2018P3En az 70 puan
27KimyagerTH51Kimya lisans programından mezun olmak.Kadın / Erkek2018P3En az 70 puanSon 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak.
28Peyzaj

Mimarı

TH61Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarım, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi,Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Mimarlığı ve Kentsel Tasarım

lisans programlarının birinden mezun olmak.

Kadın / Erkek2018P3En az 70 puan
29GrafıkerTH61Grafik lisans programından mezun olmak.Kadın / Erkek2018P3En az 70 puan
30RestoratörTH62Restorasyon lisans yada Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım lisans programlarından birinden mezun olmak.Kadın / Erkek2018P3En az 70 puan
31PsikologSH51Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programlarından birinden mezun olmak.Kadın / Erkek2018P3En az 70 puanEndüstri Psikolojisi, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Yüksek Lisans programlarının birinden mezun olmak.
32BiyologSH63Biyoloji lisans programından mezun olmak.Kadın / Erkek2018P3En az 70 puan
33HemşireSH62Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans programından mezun olmak.Kadın / Erkek2018P3En az 70 puan
34TercümanGİH62Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) lisans programından mezun olmak.Kadın / Erkek2018P3En az 70 puan
35TercümanGİH61Mütercim-Tercümanlık (Arapça) lisans programından mezun olmak.Kadın / Erkek2018P3En az 70 puan
36Bilgisayar

İşletmeni

GİH63Türk Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun olmak.Kadın / Erkek2018P3En az 70 puanM.E.B.’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.

 

37Bilgisayar

İşletmeni

GİH615İktisat, İngilizce iktisat, Ekonomi, Maliye, Muhasebe Finansman, Muhasebe ve Finans Yönetimi Lisans Programından mezun olmak.Kadın / Erkek2018P3En az 70 puanM.E.B.’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.
38Bilgisayar

İşletmeni

GİH62İktisat, İngilizce iktisat, Ekonomi, Maliye, Muhasebe Finansman, Muhasebe ve Finans Yönetimi Lisans Programlarının birinden mezun olmak.Kadın / Erkek2018P3En az 70 puan-M.E.B.’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.

-Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak.

39Bilgisayar

İşletmeni

GİH625İşletme, İşletmecilik, İşletme Ekonomisi, İşletme Yönetimi, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletmecilik veya Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Çalışma Ekonomisi Lisans Programlarının birinden mezun olmak.Kadın / Erkek2018P3En az 70 puanM.E.B.’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.
40Bilgisayar

İşletmeni

GİH65İşletme, İşletmecilik, İşletme Ekonomisi, İşletme Yönetimi, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletmecilik veya Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Çalışma Ekonomisi Lisans Programlarının birinden mezun olmak.Kadın / Erkek2018P3En az 70 puan-M.E.B.’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.

-Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak.

41Bilgisayar

İşletmeni

GİH625Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslarası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Toplumsal ve Siyasal Bilimler Lisans Programlarının birinden mezun olmak.Kadın / Erkek2018P3En az 70 puanM.E.B.’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.
42Bilgisayar

İşletmeni

GİH65Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslarası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Toplumsal ve Siyasal Bilimler Lisans Programlarının birinden mezun olmak.Kadın / Erkek2018P3En az 70 puan-M.E.B.’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.

– Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak.

 

43Bilgisayar

İşletmeni

GİH618Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans Programlarının birinden mezun olmak.Kadın / Erkek2018P3En az 70 puanM.E.B.’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.
44Bilgisayar

İşletmeni

GİH62Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans Programlarının birinden mezun olmak.Kadın / Erkek2018P3En az 70 puan-M.E.B.’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.

– Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak.

45Bilgisayar

İşletmeni

GİH720Adalet Önlisans Programından veya Adalet Meslek Yüksek Okulundan Mezun olmak.Kadın / Erkek2018P93En az 70 puanM.E.B.’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.
46Bilgisayar

İşletmeni

GİH710İnsan Kaynakları, Personel Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi Önlisans programlarının birinden mezun olmak.Kadın / Erkek2018P93En az 70 puanM.E.B.’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.
47Bilgisayar

İşletmeni

GİH730Yerel Yönetimler,Mahalli İdareler Önlisans programlarının birinden mezun olmak.Kadın / Erkek2018P93En az 70 puanM.E.B.’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.
48Bilgisayar

İşletmeni

GİH720Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım,

İletişim ve Halkla İlişkiler Önlisans programlarının birinden mezun olmak.

Kadın / Erkek2018P93En az 70 puanM.E.B.’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.
49Bilgisayar

İşletmeni

GİH720Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi

Uygulamaları önlisans programlarının birinden mezun olmak.

Kadın / Erkek2018P93En az 70 puanM.E.B.’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.
50TeknikerTH72Kontrol Sistemleri Teknolojisi, Kontrol ve Ölçü Aletleri, Endüstriyel Otomasyon, Endüstriyel Otomasyon

Teknolojisi, Otomasyon, Mekatronik önlisans programlarının birinden mezun olmak.

Kadın / Erkek2018P93En az 70 puan

 

51TeknikerTH63Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar

Programcılığa İnternet), Bilgisayar

Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama,

Bilgisayar Donanımı önlisans programlarının birinden mezun olmak.

Kadın / Erkek2018P93En az 70 puan
52TeknikerTH612Elektrik önlisans programından mezun olmak.Kadın / Erkek2018P93En az 70 puan
53TeknikerTH712Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, Harita Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak.Kadın/

Erkek

2018P93En az 70 puan
54TeknikerTH735İnşaat, İnşaat Teknikerliği, Beton

Teknolojisi, Hazır Beton Teknolojisi, Yapı Donatım Teknolojisi, Yapı Ressamlığı önlisans programlarının birinden mezun olmak.

Kadın / Erkek2018P93En az 70 puan
55TeknikerTH76Kimya veya Kimya Teknolojisi

önlisans programından mezun olmak.

Kadın / Erkek2018P93En az 70 puan
56TeknikerTH710Makine, Makine-Resim Konstrüksiyon önlisans programlarının birinden mezun olmak.Kadın / Erkek2018P93En az 70 puan
57TeknisyenTH96Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı ve Dallarından veya Endüstriyel

Otomasyon Teknolojileri Alanı – Endüstriyel Elektronik Dalından mezun olmak.

Kadın / Erkek2018P94En az 70 puan
58TeknisyenTH92Ortaöğretim Kurumlarının H ar i ta-T apu- Kadastro Alanı ve Dalları veya Harita ve Kadastro Dalından mezun olmak.Kadın/

Erkek

2018P94En az 70 puan
59TeknisyenTH96Ortaöğretim Kurumlarının İnşaat Teknolojisi Alanı ve Dalından mezun olmak.Kadın / Erkek2018P94En az 70 puan
60TeknisyenTH92Ortaöğretim Kurumlarının Makine Teknolojisi Alanı ve Dallarından mezun olmak.Kadın / Erkek2018P94En az 70 puan
61TeknisyenTH92Ortaöğretim Kurumlarının Metal Teknolojisi Alanı ve Dallarından mezun olmak.Kadın / Erkek2018P94En az 70 puan
62TeknisyenTH92Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı ve Dallarından mezun olmak.Kadın / Erkek2018P94En az 70 puan

 

Kaynak: Memurlar.net

- Sanal Şantiye'ye Özel İndirimli Eğitimler (Ağustos 2020) -

- Mühendis Akademi Eğitimleri -

 

→ TBDY 2018'e göre SAP2000 Eğitimi - 60 TL Satın Al


→ TBDY 2018'e göre ETABS Eğitimi - 50 TL Satın Al


→ TEKLA STRUCTURES Eğitimi - 60 TL Satın Al


→ MSPROJECT Eğitimi - 60 TL Satın Al


→ REVIT Architecture Eğitimi - 60 TL Satın Al


→ Sta4CAD Eğitimi - 40 TL Satın Al-

⇒ Sıfırdan İleri Seviye Statik Proje Okuma ve Yorumlama Eğitimi - 35 TL * YENİ Satın Al


⇒ istCAD 2020 ile Kazı Projesi Hazırlama Eğitimi - 35 TL * YENİ Satın Al


⇒ Yapım İşi İhalesine Hazırlık Süreci - 35 TL * YENİ Satın Al


⇒ Sıfırdan 2018 TBDY Göre IdeCAD v10 Eğitimi - 35 TL * YENİ Satın Al


⇒ SAP200, ETABS, Sta4CAD ile Statik Proje Eğitimi - 50 TL *YENİ Satın Al


⇒ Temelden Çatıya İnşaat Eğitimi - 60 TL Satın Al


⇒ 2018 TBDY Göre STA4CAD Eğitimi - 35 TL Satın Al


*Listedeki fiyattan farklı bir fiyat görmeniz durumunda lütfen bizimle irtibata geçiniz.

ABONELİK

 
İnş.Müh.Mustafa AKSU
İnş.Müh.Mustafa AKSUhttps://www.sanalsantiye.com
Sanal Şantiye'nin kurucusu - İnşaat Mühendisi.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

ABONE OL

HAFTANIN İÇERİKLERİ

Akkuyu NGS’nin, Türkiye ekonomisine katkısı

Mersin’de yapımı devam eden Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS’nin, Türkiye’nin gayrisafi yurtiçi hasılasına 50 milyar dolara, vergi geliri olarak ise 70 milyar...

Sanal Şantiye’ye özel indirimli Eğitimler – Ağustos 2020

İnşaat mühendisliği, mimarlık ve teknikerlik gibi meslek gruplarına hitap eden, bu aya özel indirimli eğitimler aşağıdadır. Satın al butonuna tıklayarak indirimli fiyatlardan eğitimleri satın...

Malatya’daki deprem Elazığ’da hissedildi

Malatya’da meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem Elazığ’da da şiddetli hissedildi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, merkez üsttü Malatya’nın...

Asmolen Döşeme Sistemlerin Deprem Davranışları

Bu yazımızda, son yıllarda kullanımı oldukça yaygınlaşan asmolen döşeme sistemlerin deprem karşısındaki davranışını inceleyeceğiz. Yazıya başlamadan önce asmolen döşemeyi kısaca hatırlayalım. Asmolen Döşeme Birbirine paralel dişlerin...

SON YORUMLAR