Ana Sayfa Kamu Mühendis - Mimar - Tekniker İlanları İSKİ, Çoğu Teknik Toplamda Toplamda 461 Personel Alacak!

İSKİ, Çoğu Teknik Toplamda Toplamda 461 Personel Alacak!

- Reklam-

İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) birçok branşta 136’sı teknik personel olmak üzere (mühendis, mimar, şehir plancısı toplamda 461 personel almak için ilana çıktı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla Memur alınacaktır.

Mühendislik ve mimarlık ile ilgili alım yapılacak başlıca branşlar şöyle:
 • İnşaat Mühendisi (43 Kişi)
 • Mimar (3 Kişi)
 • Çevre Mühendisi (20 Kişi)
 • Makine Mühendisi (7 Kişi)
 • Peyzaj Mimarı (1 Kişi)
 • İnşaat Teknikeri (35 Kişi)
 • İnşaat Teknolojisi – Ortaöğretim (6 Kişi)

Nasıl Başvurulur?

1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

- Reklam-

İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunumun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 • Türk vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
 • Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.

2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

 • İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 • Bilgisayar İşletmeni kadrosu için M.E.B.’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.
 • 3 (üç) sıra numaralı Mühendis (Erkek) kadrosu için başvuruda bulunacak olan adayların Çevre Mühendisliği alanı ile ilgili bir Yüksek Lisans programından mezun olmak ve Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak.
 • 4 (dört) sıra numaralı Mühendis (Kadın) kadrosu için başvuruda bulunacak olan adayların Çevre Mühendisliği alanı ile ilgili bir Yüksek Lisans programından mezun olmak ve Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak.
 • 9 (dokuz) sıra numaralı Mühendis kadrosu için başvuruda bulunacak olan adayların Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak.
 • 12 (Oniki) sıra numaralı Mühendis kadrosu için başvuruda bulunacak olan adayların Geoteknik, Geoteknik ve Zemin Mekaniği Yüksek Lisans programlarının birinden mezun olmak ve Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak.
 • 13 (Onüç) sıra numaralı Mühendis kadrosu için başvuruda bulunacak olan adayların Hidrolik, Hidrolik ve Su Kaynakları Yüksek Lisans programlarının birinden mezun olmak ve Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak.
 • 15 (Onbeş) sıra numaralı Mühendis kadrosu için başvuruda bulunacak olan adayların Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak.
 • 23 (Yirmiüç) sıra numaralı Kütüphaneci kadrosu için başvuruda bulunacak olan adayların Osmanlıca Yazılan Eser ve El Yazmalarını Okumak vc Türkçeyc Çevirmek Konusunda en az 140 saatlik M.E.B.’den Onaylı Sertifika sahibi olduğunu belgelemek.
 • 27 (Yirmiyedi) sıra numaralı Kimyager kadrosu için başvuruda bulunacak olan adayların Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak.
 • 31 (Otuzbir) sıra numaralı Psikolog kadrosu için başvuruda bulunacak olan adayların Endüstri
 • Psikolojisi, Endüstri ve Örgül Psikolojisi Yüksek Lisans programlarının birinden mezun olmak.
 • 38 (Otuzsekiz) sıra numaralı Bilgisayar İşlemeni kadrosu için başvuruda bulunacak olan adayların Son 5
 • Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak.
 • 40 (Kırk) sıra numaralı Bilgisayar İşlemeni kadrosu için başvuruda bulunacak olan adayların Son 5 Yıl
 • İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan cıı az C seviyesinde puan almış olmak.
 • 42 (Kırkiki) sıra numaralı Bilgisayar İşlemeni kadrosu için başvuruda bulunacak olan adayların Son 5
 • Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak.
 • 44 (Kırkdört) sıra numaralı Bilgisayar İşlemeni kadrosu için başvuruda bulunacak olan adayların Son 5

Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış oimak.

 

ALIM YAPILACAK TÜM BRANŞLAR

(Tablo boyutundan dolayı mobil görünümde sorunlar çıkabilir, masaüstü sürümde görüntülemenizi veya PDF fortmatında ilanı görüntülemenizi öneriyoruz)

İlanı ve Başvuru Klavuzunu PDF formatında ilanı görüntüle

Sıra

No

Kadro

Unvanı

Sınıfı Kadro

Derecesi

Kadro

Adedi

Niteliği Cinsiyeti KPSS

Yılı

KPSS

Puan

Türü

KPSS

Puanı

Diğer Nitelikler
1 Mühendis TH 5 9 Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve F n f orm atik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Biliıni ve Mühendisliği,

Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği. Yazılım Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

Kadın /

Erkek

2018 P3 En az 70 puan
2 Mühendis TII 5 7 Çevre Mühendisliği lisans programından mezun olmak. Erkek 2018 P3 En az 70 puan
3 Mühendis TH 5 3 Çevre Mühendisliği lisans programından mezun olmak. Erkek 2018 P3 En az 70 puan – Çevre Mühendisliği alanı ile ilgili bir Yüksek Lisans programından mezun olmak

– Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak.

4 Mühendis TH 5 3 Çevre Mühendisliği lisans programından mezun olmak. Kadın 2018 P3 En az 70 puan – Çevre Mühendisliği alanı ile ilgili bir Yüksek Lisans programından mezun olmak

– Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az seviyesinde puan alınış olmak.

3 Mühendis TH 5 7 Çevre Mühendisliği İisans programından mezun olmak. Kadın 2018 P3 En az 70 puan
6 Mühendis TH 5 2 Su Bilimleri ve Mühendisliği lisans programından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 Fn az 70 puan
7 Mühendis TH 5 9 Lilektrik

Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

Kadın / Erkek 2018 P3 Fn az 70 puan
8 Mühendis TH 5 8 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elcktrik-Elektronik Mühendisliği lisans programından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan
9 Mühendis TII 5 5 Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği veya Endüstri ve Sistem Mühendisliği lisans programından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak.

 

10 Mühendis TH 5 14 Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık, Harita Mühendisliği, Harita ve Kadastro Mühendisliği veya Geomatik Mühendisliği lisans programından mezun olmak. Kadın/

Erkek

2018 P3 En az 70 puan
11 Mühendis TH 5 38 İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan
12 Mühendis TH 5 2 İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak. Kadın i Erkek 2018 P3 En az 70 puan – Geoteknik, Geoteknik ve Zemin Mekaniği Yüksek Lisans programlarının birinden mezun olmak.

-Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak.

13 Mühendis TH 5 3 İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan – Hidrolik, Hidrolik ve Su Kaynakları Yüksek Lisans programlarının birinden mezun olmak.

-Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak.

14 Mühendis TH 5 3 Kimya Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği veya Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya programından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan
15 Mühendis TH 5 1 Kimya Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği veya Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya programından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak.
16 Mühendis TH 5 7 Makine

Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans

programlarının birinden mezun olmak.

Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan
17 Mühendis TH 5 3 Meteoroloji Mühendisliği lisans programından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan
18 Mühendis TH 5 3 Hidrojeoloji Mühendisliği lisans programından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan
19 Mühendis TH 5 2 Enerji Mühendisliği veya Enerji Sistemleri Mühendisliği lisans programından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan
20 Mühendis TH 5 1 Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği lisans programından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan
21 Şehir

Plancısı

TH 5 3 Şehir ve Bölge Planlama lisans programından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan
22 Kütüphaneci TH 6 4 Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik veya Kütüphanecilik lisans programından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan

 

23 Kütüphaneci TH 6 1 Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik veya Kütüphanecilik lisans programından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan Osmanlıca Yazılan Eser ve El Yazmalarını Okumak Ve Türkçeye Çevirmek Konusunda en az 140 saatlik M.E.B.’den Onaylı Sertifika sahibi olduğunu belgelemek.
24 Mimar TH 5 3 Mimarlık lisans programından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan
25 İstatistikçi TH 6 2 İstatistik lisans programından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan
26 Kimyager TH 5 4 Kimya lisans programından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan
27 Kimyager TH 5 1 Kimya lisans programından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak.
28 Peyzaj

Mimarı

TH 6 1 Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarım, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi,Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Mimarlığı ve Kentsel Tasarım

lisans programlarının birinden mezun olmak.

Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan
29 Grafıker TH 6 1 Grafik lisans programından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan
30 Restoratör TH 6 2 Restorasyon lisans yada Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım lisans programlarından birinden mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan
31 Psikolog SH 5 1 Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programlarından birinden mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan Endüstri Psikolojisi, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Yüksek Lisans programlarının birinden mezun olmak.
32 Biyolog SH 6 3 Biyoloji lisans programından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan
33 Hemşire SH 6 2 Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans programından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan
34 Tercüman GİH 6 2 Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) lisans programından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan
35 Tercüman GİH 6 1 Mütercim-Tercümanlık (Arapça) lisans programından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan
36 Bilgisayar

İşletmeni

GİH 6 3 Türk Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan M.E.B.’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.

 

37 Bilgisayar

İşletmeni

GİH 6 15 İktisat, İngilizce iktisat, Ekonomi, Maliye, Muhasebe Finansman, Muhasebe ve Finans Yönetimi Lisans Programından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan M.E.B.’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.
38 Bilgisayar

İşletmeni

GİH 6 2 İktisat, İngilizce iktisat, Ekonomi, Maliye, Muhasebe Finansman, Muhasebe ve Finans Yönetimi Lisans Programlarının birinden mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan -M.E.B.’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.

-Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak.

39 Bilgisayar

İşletmeni

GİH 6 25 İşletme, İşletmecilik, İşletme Ekonomisi, İşletme Yönetimi, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletmecilik veya Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Çalışma Ekonomisi Lisans Programlarının birinden mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan M.E.B.’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.
40 Bilgisayar

İşletmeni

GİH 6 5 İşletme, İşletmecilik, İşletme Ekonomisi, İşletme Yönetimi, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletmecilik veya Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Çalışma Ekonomisi Lisans Programlarının birinden mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan -M.E.B.’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.

-Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak.

41 Bilgisayar

İşletmeni

GİH 6 25 Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslarası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Toplumsal ve Siyasal Bilimler Lisans Programlarının birinden mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan M.E.B.’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.
42 Bilgisayar

İşletmeni

GİH 6 5 Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslarası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Toplumsal ve Siyasal Bilimler Lisans Programlarının birinden mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan -M.E.B.’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.

– Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak.

 

43 Bilgisayar

İşletmeni

GİH 6 18 Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans Programlarının birinden mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan M.E.B.’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.
44 Bilgisayar

İşletmeni

GİH 6 2 Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans Programlarının birinden mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan -M.E.B.’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.

– Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak.

45 Bilgisayar

İşletmeni

GİH 7 20 Adalet Önlisans Programından veya Adalet Meslek Yüksek Okulundan Mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P93 En az 70 puan M.E.B.’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.
46 Bilgisayar

İşletmeni

GİH 7 10 İnsan Kaynakları, Personel Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi Önlisans programlarının birinden mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P93 En az 70 puan M.E.B.’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.
47 Bilgisayar

İşletmeni

GİH 7 30 Yerel Yönetimler,Mahalli İdareler Önlisans programlarının birinden mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P93 En az 70 puan M.E.B.’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.
48 Bilgisayar

İşletmeni

GİH 7 20 Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım,

İletişim ve Halkla İlişkiler Önlisans programlarının birinden mezun olmak.

Kadın / Erkek 2018 P93 En az 70 puan M.E.B.’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.
49 Bilgisayar

İşletmeni

GİH 7 20 Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi

Uygulamaları önlisans programlarının birinden mezun olmak.

Kadın / Erkek 2018 P93 En az 70 puan M.E.B.’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.
50 Tekniker TH 7 2 Kontrol Sistemleri Teknolojisi, Kontrol ve Ölçü Aletleri, Endüstriyel Otomasyon, Endüstriyel Otomasyon

Teknolojisi, Otomasyon, Mekatronik önlisans programlarının birinden mezun olmak.

Kadın / Erkek 2018 P93 En az 70 puan

 

51 Tekniker TH 6 3 Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar

Programcılığa İnternet), Bilgisayar

Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama,

Bilgisayar Donanımı önlisans programlarının birinden mezun olmak.

Kadın / Erkek 2018 P93 En az 70 puan
52 Tekniker TH 6 12 Elektrik önlisans programından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P93 En az 70 puan
53 Tekniker TH 7 12 Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, Harita Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak. Kadın/

Erkek

2018 P93 En az 70 puan
54 Tekniker TH 7 35 İnşaat, İnşaat Teknikerliği, Beton

Teknolojisi, Hazır Beton Teknolojisi, Yapı Donatım Teknolojisi, Yapı Ressamlığı önlisans programlarının birinden mezun olmak.

Kadın / Erkek 2018 P93 En az 70 puan
55 Tekniker TH 7 6 Kimya veya Kimya Teknolojisi

önlisans programından mezun olmak.

Kadın / Erkek 2018 P93 En az 70 puan
56 Tekniker TH 7 10 Makine, Makine-Resim Konstrüksiyon önlisans programlarının birinden mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P93 En az 70 puan
57 Teknisyen TH 9 6 Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı ve Dallarından veya Endüstriyel

Otomasyon Teknolojileri Alanı – Endüstriyel Elektronik Dalından mezun olmak.

Kadın / Erkek 2018 P94 En az 70 puan
58 Teknisyen TH 9 2 Ortaöğretim Kurumlarının H ar i ta-T apu- Kadastro Alanı ve Dalları veya Harita ve Kadastro Dalından mezun olmak. Kadın/

Erkek

2018 P94 En az 70 puan
59 Teknisyen TH 9 6 Ortaöğretim Kurumlarının İnşaat Teknolojisi Alanı ve Dalından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P94 En az 70 puan
60 Teknisyen TH 9 2 Ortaöğretim Kurumlarının Makine Teknolojisi Alanı ve Dallarından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P94 En az 70 puan
61 Teknisyen TH 9 2 Ortaöğretim Kurumlarının Metal Teknolojisi Alanı ve Dallarından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P94 En az 70 puan
62 Teknisyen TH 9 2 Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı ve Dallarından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P94 En az 70 puan

 

Kaynak: Memurlar.net

- Sanal Şantiye'ye özel indirimli UDEMY eğitimleri-Temelden Çatıya İnşaat Eğitimi - 60 TL Satın Al
TBDY 2018'e göre SAP2000 Eğitimi - 50 TL Satın Al
TBDY 2018'e göre ETABS Eğitimi - 50 TL Satın Al
TEKLA STRUCTURES Eğitimi - 50 TL Satın Al
İnş.Müh.Mustafa AKSU
İnş.Müh.Mustafa AKSUhttps://www.sanalsantiye.com
Sanal Şantiye'nin kurucusu, İnşaat Mühendisi.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

BUNLARI KAÇIRMA

Malmö’nün Dönen Gövdesinin Arkasındaki Hikaye | Turning Torso

Sadece İsveç'teki en yüksek bina değil, İskandinav ülkelerindeki en yüksek bina  olan burgu bina kategorisinde bir ilk olan ödüllü Turning Torso'nun arkasında oldukça ilginç...