Ana Sayfa Blog Rölöve projesi nasıl hazırlanır? RÖLÖVE NEDİR?

Rölöve projesi nasıl hazırlanır? RÖLÖVE NEDİR?

Rölöve nedir?

Rölöve, bir yapının, kent dokusunun veya arkeolojik kalıntının yakından incelenmesi, belgelenmesi, mimarlık tarihi açısından değerlendirilmesi ve restorasyon projeleri hazırlanabilmesi için binanın iç ve dış mimarisine, özgün dekorasyonuna ve taşıyıcı sistemi ile yapı malzemelerine ait mevcut durumunun ölçekli çizimlerle anlatımıdır.

Rölöveler yapıyı ve konstrüksüyonu tam olarak anlatacak şekilde plan, kesit ve görünüşleri kapsamalıdır. Yapıya ait iç ve dış fotoğraflar, çekildikleri yer ve yönleri plan üzerine işaretlenir. Rölövelerde malzeme türleri ve mimari bileşenlerin korunma durumları açıklamalarla belirtilir. Bezemelerle ilgili fotoğraf ve ayrıntılı çizimler dosyada yer alır.

Kesin projesi bulunmayıp sözleşme ve eki şartnameler gereğince tiplere ve tanımlara göre yapılması zorunlu bulunan düzeltme, imalat, tesisat, inşaata ait şekil, kroki ve her türlü ölçümlerdir.

Rölöve için hangi kaynaklardan yararlanılır?

Tarih kitaplarından, arşiv belgelerinden, özel monografilerden ve gözlemlerden yararlanılarak derlenen bilgiler ışığında tarihi yapının dokusunun daha iyi kavranıp anlaşılması mümkün olur. Binanın daha önce yapılmış rölöveleri, eski fotoğrafları, yöreyle ilgili hava fotoğrafları, haritalar, kent planları, gravürler, yapıyla ilgili vakfiye ve vakfa ait gelir gider kayıt defterleri, onarım keşifleri veya onarım harcamalarının kaydedildiği defterler, gezginlerin notlarında yer alan gözlemler de sağladıkları bilgilerle bazı karmaşık noktaların çözümlenebilmesine olanak sağlarlar. Bozulma süreçlerinin ve malzemelerin incelenmesi sonrasında derlenen bilgilerle yapılacak restorasyonu yönlendirecek temel veriler derlenmiş olur.

Bu bilgiler ışığında onarım olasılıkları tartışılır ve çabalar binalar mümkün olduğu kadar yıkılmadan ve en az müdahaleyle koruma ilkesine uygun öneri geliştirme üzerinde yoğunlaşır.

Rölöve hangi ölçek çizimlerle yapılır?

Rölövenin yapılış amacı onun çizim tekniğini, çalışma ölçeğini etkiler. Bir sokak üzerinde yer alan binaların genel görünümünü, plan ve kütle özelliklerini anlatacak bir rölövenin 1/200 ölçekli olması yeterlidir. 1/100 ölçekteki bir rölöve çalışması yeniden kullanım projeleri için uygun olabilir. Restorasyona yönelik rölöveler ise 1/50 ölçekli olur ve 1/20 ve daha büyük ölçekli plan, kesit ve görünüşlerle desteklenir.

Analitik rölöve nedir?

Analitik rölöve hasar analizi, malzeme analizi ve müdahale dönem analizi her biri ayrı paftalarda ayrı olarak hazırlanır. Ölçekli yalnız ölçü kot olmaz. Bunları renkli lejantlarla da yapılabilir. Sembollerle de yapılabilir.

Restorasyon nedir?

Restorasyon; Mimari eserin veya bir sanat eserinin(tablo veya heykel gibi) zaman içinde zarar görmüş bozulmuş kısımlarını, o eserin sanat değerine ve eski şekline zarar vermeden geçmiş belgelere dayanarak yapılan onarımıdır. Dört aşama ile doğru restorasyon yapılır.

1-Rölöve projesi

2-Restitüsyon projesi

3-Restorasyon projesi

4-Uygulama

Rölöve projesi nasıl hazırlanır?

Doğru restorasyon uygulaması yapmak için rölöve aşaması çok önemlidir. Yapının mevcut durumunun çok iyi incelenmesi gerekir.Düzgün ve ayrıntılı çizilen rölövede restitüsyon projesiiçin gerekli pek çok ayrıntı bulunabilir.

İlk aşamada yapıda her yönden(cepheler) fotoğraf çekilmelidir.Yapı içindeki fotoğraf çekme işlemi çok detaylı olmalıdır (Tavanlar zeminler kapılar pencereler tek tek ayrıntılı olarak çekilmelidir).

Alınan ölçüler ve fotoğraflar eşliğinde yapının konstrüksüyonunu tam olarak anlatacak şekilde planlarlar (mimari,tavan ve döşeme) ve kesitler çizilmelidir. Güncel durum ölçekli olarak anlatılmalıdır.

Yapıya ait iç mekan ve dış cephe fotoğraflarının, çekildikleri yer ve yönleri planlar üzerinde işaretlenmelidir.Yapının fotoğraf albümü ,planlar üzerindeki işaretleri anlatacak şekilde hazırlanmalıdır.

Yapı cephelerinde bulunan söveler bezemeler,yapı içindeki korkuluklar tavan süslemeleriçini detayları ayrıntılı çizimler ile belirtilerek proje paftasının sonunda yer almalıdır.

Rölövenin yapılış amacı onun çizim tekniğini, çalışma ölçeğini etkiler. Bir sokak üzerinde yer alan binaların genel görünümünü, plan ve kütle özelliklerini anlatacak bir rölövenin 1/200 ölçekli olması yeterlidir. 1/100 ölçekteki bir rölöve çalışması yeniden kullanım projeleri için uygun olabilir. Restorasyona yönelik rölöveler ise 1/50 ölçekli olur ve 1/20 ve daha büyük ölçekli plan, kesit ve görünüşlerle desteklenir.

Restitüsyon Nedir? Restitüsyon projesi nasıl hazırlanır?

- Advertisement -

Restitüsyon yapının özgün halini ve yapıya sonradan yapılan müdahaleleri anlatır. Arşiv kayıtlarından,eski sigorta planlarından ve eski haritalardan yapının tarihçesi ve temel bilgilerine ulaşılabilir.Bu araştırmalar gereklidir.Yapının tarihsel gelişimine bu araştırmalar ile ulaşılır.

Restitüsyon projelerine başlamadan önce yapı sonradan ilave edilmiş eklentiler temizlenmelidir.Örneğin yapının tavanlarına sonradan ilave edilen alçıpan ve benzeri malzemeler söküldüğünde yapıya geçmişte yapılan onarımların izleri görülebilir.

Restitüsyon projesini hazırlarken, yapı üzerindeki izlerden korunmuş kısımlardan benzer yapılardan yararlanılarak yıkılmış, boyutu değiştirilmiş veya içi doldurulmuş açıklıkların pencere veya kapıların çizimlerle yeniden eski düzeninde ifade edilmesi mümkün olur.İncelenen bina birden fazla onarım geçirmişse bu evrelere ait izler veriler değerlendirilerek ilk tasarımı ve onu izleyen dönemleri belirlenir.

Bu dönemler;

1. Dönem restitüsyonu,

2. Dönem restitüsyonu şeklinde adlandırılabilir.

Tüm bu bilgiler toparlanarak restitüsyon projelerine başlanır.

Restorasyon nedir? Restorasyon projesi nasıl hazırlanır?

- Advertisement -

Restorasyon yukarıda da belirtildiği gibi eserin özgün haline mümkün olduğu kadar sadık kalarak yapılan uygulamadır.Mimari restorasyon projeleri hazırlamak için güncel rölöve ve restitüsyon projelerinden faydalanılır.Restorasyon projelerinde mümkün olduğu kadar restitüsyon projelerine sadık kalınmalıdır.

Uygulama

Hazırlanan restorasyon projeleri verileri doğrultusunda uygulamaya başlanır.

Analitik rölöve çıkarma yöntemleri nelerdir?
Rölöve çıkarmanın bazı yöntemleri ve aşamaları vardır. Düz bir yapının rölövesini çıkarmakla bezemeli antik bir yapının rölövesini çıkarmak arasında zorluk ve teknik bakımdan oldukça farklılıklar görülür. Ölçümleme, kroki çizimi, belgeleme ve ayrıntı krokisi gibi farklı yöntemler kullanılmaktadır.

Günümüz teknolojisinin getirdiği farklı rölöve çıkarma teknikleri de olmakla birlikte çok yaygın değildir. Ayrıca pahalı oldukları için de fazlaca tercih edilmemektedir. Fotogrametri ve lazer tarama bu yöntemlerden ikisidir. Fotogrametri; adından da anlaşılacağı gibi belirli koşullarda alınmış metrik fotoğraflardan ölçme anlamına gelir. Bu çekim koşullarına ve amaçlara bağlı olarak mimari çekimlerde santimetre düzeyinde, makro çekimlerin kullanıldığı endüstriyel vb. uygulamalarda ise santimetreden küçük hassasiyet sağlayabilir. Lazer tarama yöntemi de yakın zamanlarda yaygınlık kazanmış ve fotogrametri gibi uzaktan algılama yöntemlerinden biridir. Bu iş için özel olarak üretilmiş bir cihazdan, belirli bir konumdan yapı üzerine gönderilen lazer ışın kümesinin yardımı ile oldukça hassas ölçüm yapma imkânı sağlar.

Her iki yöntemde de kullanılan cihazlar ve uygulamalar için önemli bir bütçe ayrılması gerekmektedir. Bu nedenle şimdilik geleneksel rölöve yöntemleri kullanılmaktadır.

Ölçü –Ölçülendirme: Yapıların rölövesini çizmek için mutlaka ölçüsünün alınması gerekir, Ölçü rölövenin temelini oluşturur. Krokisi alınmış fakat ölçüleri alınmamış bir yapının rölövesini çizmek mümkün değildir. Ölçülerin kroki üzerine yazılması, kroki üzerine yazılan ölçülerin detaylı, hassas ve anlaşılır olması önemlidir. Gerektiğinde kroki üzerine küçük perspektif detaylar çizerek ölçüleri orada vermek daha doğru olabilir.

Ölçüleri kroki üzerine belirli bir disiplin içinde yazmalıyız. Örneğin bir pencerenin ölçüsünü yazarken yerden pencereye kadar olan mesafe, pencerenin kendi yüksekliği ve pencere üstünden tavana kadar olan mesafe aynı yerde yazılmalıdır. Bu sıralama da tüm krokide aynı olmalı ve mutlaka krokiye not alınmalıdır. Çünkü krokiyi ve ölçümlemeyi biri yaparken rölövenin çizimini bir başkası yapabilir.

Kroki nedir?

Bir yapının ölçülerini almadan önce bize gerekli olan bölgelerin kabaca plan ve görünüşlerini çizeriz ve aldığımız ölçüleri bu çizim üzerine işaretleyerek yazarız. Rölövesi çizilecek bir yapının ölçülerini yazmak için kabaca çizilmiş plan ve görünüşlerine kroki denir. Kroki çizerken bazı noktalara dikkat etmemiz gerekir. Çok odalı bir yapının krokisi yapılacaksa önce genel bir tam plan çizerek, bu plan üzerinde diğer hacimlerin numaralandırılması yapılmalı ve daha sonra her odanın numarası ile oda krokileri ayrı ayrı çizilmelidir.

Belirli bir disiplin ve düzen içinde yapılmayan kroki ve ölçümleme, rölövenin çizimini zorlaştıracak ve bazen yapının bulunduğu yere giderek ölçümleme işini tekrar yapmamızı gerektirecektir.

- Sanal Şantiye'ye Özel İndirimli Eğitimler (Ağustos 2020) -

- Mühendis Akademi Eğitimleri -

 

→ TBDY 2018'e göre SAP2000 Eğitimi - 60 TL Satın Al


→ TBDY 2018'e göre ETABS Eğitimi - 50 TL Satın Al


→ TEKLA STRUCTURES Eğitimi - 60 TL Satın Al


→ MSPROJECT Eğitimi - 60 TL Satın Al


→ REVIT Architecture Eğitimi - 60 TL Satın Al


→ Sta4CAD Eğitimi - 40 TL Satın Al-

⇒ Sıfırdan İleri Seviye Statik Proje Okuma ve Yorumlama Eğitimi - 35 TL * YENİ Satın Al


⇒ istCAD 2020 ile Kazı Projesi Hazırlama Eğitimi - 35 TL * YENİ Satın Al


⇒ Yapım İşi İhalesine Hazırlık Süreci - 35 TL * YENİ Satın Al


⇒ Sıfırdan 2018 TBDY Göre IdeCAD v10 Eğitimi - 35 TL * YENİ Satın Al


⇒ SAP200, ETABS, Sta4CAD ile Statik Proje Eğitimi - 50 TL *YENİ Satın Al


⇒ Temelden Çatıya İnşaat Eğitimi - 60 TL Satın Al


⇒ 2018 TBDY Göre STA4CAD Eğitimi - 35 TL Satın Al


*Listedeki fiyattan farklı bir fiyat görmeniz durumunda lütfen bizimle irtibata geçiniz.

ABONELİK

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

ABONE OL

HAFTANIN İÇERİKLERİ

Akkuyu NGS’nin, Türkiye ekonomisine katkısı

Mersin’de yapımı devam eden Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS’nin, Türkiye’nin gayrisafi yurtiçi hasılasına 50 milyar dolara, vergi geliri olarak ise 70 milyar...

Sanal Şantiye’ye özel indirimli Eğitimler – Ağustos 2020

İnşaat mühendisliği, mimarlık ve teknikerlik gibi meslek gruplarına hitap eden, bu aya özel indirimli eğitimler aşağıdadır. Satın al butonuna tıklayarak indirimli fiyatlardan eğitimleri satın...

Malatya’daki deprem Elazığ’da hissedildi

Malatya’da meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem Elazığ’da da şiddetli hissedildi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, merkez üsttü Malatya’nın...

Asmolen Döşeme Sistemlerin Deprem Davranışları

Bu yazımızda, son yıllarda kullanımı oldukça yaygınlaşan asmolen döşeme sistemlerin deprem karşısındaki davranışını inceleyeceğiz. Yazıya başlamadan önce asmolen döşemeyi kısaca hatırlayalım. Asmolen Döşeme Birbirine paralel dişlerin...

SON YORUMLAR